Instytut Edukacji Artystycznej

Historia Instytutu

Instytut Edukacji Artystycznej powstał w 2019 roku wskutek restrukturyzacji poznańskiej uczelni w myśl założeń Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Działając w strukturze Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, jest kontynuatorem tradycji Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Tradycje te sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy to w ówczesnej Państwowej Akademii i Szkole Muzycznej funkcjonowały trzyletnie kursy przygotowawcze na nauczycieli muzyki i śpiewu w szkołach średnich. Od roku 1935 przyjęto w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu strukturę wydziałową. Kształcenie nauczycieli muzyki dla szkół powszechnych, średnich ogólnokształcących i zawodowych odbywało się na Wydziale VI. Po wojnie, w ramach nowej organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, kształcenie nauczycieli odbywało się w ramach Wydziału IV – nauczycielskiego. Wydział od roku 1951/1952 zmienił nazwę na Nauczycielsko-Instruktorski, w roku 1954 został przemianowany na Wydział Pedagogiki Muzycznej i Dyrygentury Zespołami Wokalno-Instrumentalnymi.

Działalność Wydziału IV była zawsze silnie powiązana z założeniami aktualnej polityki kulturalno-oświatowej państwa. W 1960 roku wydział zmienia nazwę na Wydział Pedagogiczny. Od roku 1964, w związku z wprowadzeniem w szkołach ogólnokształcących przedmiotu wychowanie muzyczne, wydział przyjął nazwę: Wydział Wychowania Muzycznego. Nie sposób nie wspomnieć tu postaci prof. Edmunda Maćkowiaka – dyrygenta chóralnego, kompozytora, pedagoga, działacza śpiewaczego, świetnego organizatora, rektora (1967-1971), dziekana Wydziału IV (1950-1960, 1967-1971), założyciela i kierownika Katedry Problematyki Wychowania Muzycznego (1961-1971). Zaprojektowana przez niego Katedra stała się wiodącą w kraju. Prof. Maćkowiak był autorem licznych artykułów o rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego, kształceniu kadry dyrygentów dla tego ruchu i upowszechnianiu muzyki, recenzentem wielu programów wychowania muzycznego dla Ministerstwa Oświaty, autorem nowych programów dla wyższych studiów nauczycielskich.

Przez kolejne dekady Wydział IV przechodził zmiany nazw jednostki oraz struktury organizacyjnej: w latach 1991-1997 nosił nazwę Wydział Wychowania Muzycznego i Rytmiki; w latach 1997-2001 – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki; od roku 2002 do 2018 – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej (z powstałym w roku 1998 Zakładem Muzyki Kościelnej).

 

Instytut prowadzi studia stacjonarne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia, w specjalnościach:

 • edukacja muzyczna (I st.)
 • projekty artystyczne w edukacji muzycznej (II st.)
 • muzyka kościelna (I i II st.)
 • prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych (I i II st.)

edukacja muzyczna:

 • przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w podstawowym szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w szkolnictwie muzycznym I stopnia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • daje umiejętności do prowadzenia amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do działalności w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych

projekty artystyczne w edukacji muzycznej:

 • przygotowuje do kreowania i zarządzania autorskimi projektami edukacyjno-artystycznymi
 • daje umiejętności do prowadzenia zespołów muzycznych (wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych) w instytucjach publicznych i firmach prywatnych prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną
 • przygotowuje do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury, zajmujących się organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury w społeczeństwie
 • przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym ponadpodstawowym oraz w szkolnictwie muzycznym II stopnia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • absolwentom studiów I stopnia innych kierunków niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w ogólnokształcącym i artystycznym szkolnictwie podstawowym zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

muzyka kościelna:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie gry na organach i gry liturgicznej
 • przygotowuje do prowadzenia amatorskich, kościelnych i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do działalności w kościołach, instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych
 • daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych,
 • przygotowuje do działalności związanej z organizacją wydarzeń artystycznych: konkursów, festiwali i innych projektów kulturalnych,
 • przygotowuje do działalności artystycznej w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych,
 • daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

 

W ramach Instytutu działają: Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Muzyki Kościelnej, Zakład Emisji Głosu. Misją Instytutu jest kształcenie muzyka artysty i nauczyciela, który będzie prowadził działalność pedagogiczną i artystyczną we wszystkich obszarach kultury muzycznej, zarówno na poziomie amatorskim, jak i profesjonalnym, popularyzując tym samym muzykę i wszelkie formy kultury muzycznej w szerokich kręgach społeczeństwa. Misja ta realizowana jest poprzez:

 • wszechstronne kształcenie i rozwijanie uzdolnień i talentów muzycznych
 • uczenie rzemiosła muzycznego w relacjach mistrz – uczeń
 • pokazywanie dróg dochodzenia do piękna
 • stałe ukazywanie teraźniejszości poprzez kontekst historyczny w myśl dewizy „nie ma teraźniejszości bez przeszłości”
 • wychowywanie do twórczej działalności dla dobra narodowej kultury.

Instytut prowadzi badania naukowe oraz poprzez jednostki merytoryczne jest organizatorem lub współorganizatorem:

 • Międzynarodowych Konferencji z cyklu „Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej”
 • Międzynarodowych Sympozjów Naukowych z cyklu „Convenium Musicae Sacrae dedicatum”
 • Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „(Od)Dajmy dzieciom głos”
 • Wielkopolskich Konkursów Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
 • koncertów, kursów i warsztatów.
Skip to content