Instytut Instrumentów Lutniczych

Historia Instytutu

Instytut Instrumentów Lutniczych powstał wskutek restrukturyzacji poznańskiej uczelni w myśl założeń Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. Jego obecny kształt wyrasta z funkcjonującego w latach 2007-2019 Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa. Wydział ten był najmłodszą samodzielną jednostką w uczelni wyodrębnioną w 2007 roku z Wydziału Instrumentalnego. Jego pierwszym dziekanem był prof. AM Wojciech Maliński, który pełnił tę funkcję w latach 2007-2012. Obecny instytut jest kontynuatorem tradycji kształcenia muzyków-instrumentalistów sięgającej początków istnienia Akademii Muzycznej w Poznaniu, czyli roku 1920. Powojenną historię Wydziału tworzyli wybitni wioliniści, a pośród nich prof. Jadwiga Kaliszewska uważana za twórczynię poznańskiej szkoły wiolinistycznej i „Matkę Mistrzów” – pedagoga wielu znakomitych wychowanków, a obecnie profesorów uczelni. Instytut oferuje naukę gry muzyki klasycznej na instrumentach smyczkowych i szarpanych oraz kształcenie artystów-lutników w zakresie budowy instrumentów, a także ich konserwacji. Instytut, jako jedyny w Polsce, prowadzi od 1978 roku specjalność lutnictwo artystyczne.

 

Charakterystyka Instytutu

Instytut Instrumentów Lutniczych prowadzi kształcenie na kierunku instrumentalistyka w następujących specjalnościach:

 • gra na skrzypcach,
 • gra na altówce,
 • gra na wiolonczeli,
 • gra na kontrabasie,
 • gra na harfie,
 • gra na gitarze,

oraz jako jedyna jednostka uczelni wyższej w Polsce:

 • lutnictwo artystyczne.

W ramach Instytutu działają:

 • Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary,
 • Katedra Lutnictwa Artystycznego,
 • Katedra Kameralistyki,
 • Laboratorium analizy drgań i dźwięku,
 • Katedra Muzyki Orkiestrowej.

Instytut Instrumentów Lutniczych prowadzi studia I, II oraz III stopnia. Misją Instytutu jest kształcenie artystów-muzyków, a wśród nich solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych w zakresie wykonawstwa muzyki klasycznej na instrumentach smyczkowych i szarpanych oraz kształcenie artystów–lutników w zakresie budowy i konserwacji tych instrumentów. Misja ta realizowana jest poprzez:

 • wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów muzycznych i lutniczych,
 • uczenie rzemiosła muzycznego i lutniczego w relacjach mistrz-uczeń,
 • uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność,
 • kształtowanie artystycznego smaku i wychowywanie do twórczej działalności dla dobra narodowej kultury.

Instytut prowadzi badania naukowe oraz poprzez jednostki merytoryczne jest organizatorem lub współorganizatorem:

 • ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów, koncertów, kursów i warsztatów wykonawczych,
 • ogólnopolskich konkursów wykonawczych:
  • skrzypcowego im. Zdzisława Jahnkego,
  • altówkowego im. Jana Rakowskiego,
  • wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego,
  • kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego,
  • lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego.

 

Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie gry na instrumentach smyczkowych, harfie i gitarze.

Do jej głównych zadań należą:

 • opracowywanie programów badań naukowych i nadzór merytoryczny nad badaniami własnymi pracowników Katedry,
 • organizowanie koncertów, kursów i konferencji naukowych,
 • publikowanie materiałów naukowych, dydaktycznych, redakcyjnych oraz audio w zakresie własnych specjalności oraz we współpracy z innymi,
 • prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,
 • współpraca z ośrodkami i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami,
 • współpraca z ośrodkami z innych dziedzin np. medycyny, fizyki i in.

 

Katedra Lutnictwa Artystycznego

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie lutnictwa artystycznego.

Katedra prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

 • budowy instrumentów lutniczych,
 • korekty i konserwacji instrumentów lutniczych,
 • teorii i historii sztuki lutniczej,
 • akustyki.

Do jej głównych zadań należą:

 • inicjowanie tematów i prac badawczych i opieka merytoryczna nad badaniami własnymi pracowników Katedry,
 • organizowanie kursów i konferencji naukowych,
 • publikowanie materiałów naukowych,
 • prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,
 • pozyskiwanie i zakup materiałów i narzędzi do budowy instrumentów oraz albumów
  i książek do prac teoretycznych dotyczących historii i teorii sztuki lutniczej,
 • współpraca z ośrodkami lutniczymi i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.

 

Katedra Kameralistyki

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie kameralistyki w ramach własnych specjalności oraz we współpracy z innymi na kierunku instrumentalistyka.

Do jej głównych zadań należą:

 • opracowywanie programów badań naukowych i nadzór merytoryczny nad badaniami własnymi pracowników Katedry,
 • organizowanie koncertów, kursów i konferencji naukowych,
 • publikowanie materiałów naukowych, dydaktycznych, redakcyjnych oraz audio w zakresie własnych specjalności oraz we współpracy z innymi,
 • prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,
 • współpraca z ośrodkami i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.

 

Skip to content