Katedra Edukacji Muzycznej

Katedra Edukacji Muzycznej jest jednostką merytoryczną funkcjonującą w ramach Instytutu Edukacji Artystycznej. Katedra powstała w 1961 roku, wówczas jako Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był doc. Edmund Maćkowiak, ówczesny rektor PWSM w Poznaniu. W 1971 roku, po śmierci prof. Maćkowiaka, kierownictwo Katedry przejął doc. Witold Rogal. W latach 1975-1983 jednostka pracowała pod kierunkiem doc. Haliny Sobierajskiej, a w latach 1983-2012 prowadzona była przez prof. Antoniego Grochowalskiego. Od roku akademickiego 2012/2013 pra­cami Katedry kie­ruje prof. dr hab. Leon Zaborowski.

Działalność Katedry obejmuje następujące zakresy edukacji muzycznej:

 • działania na rzecz unowocześniania procesu kształcenia studentów
 • prace związane z modernizacją edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym
 • opracowanie materiałów do prowadzenia przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia
 • naukowa współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

 

Do głównych obsza­rów zainteresowań Katedry należą:

 • teoria i metodyka szkolnej edukacji muzycznej
 • popularyzacja systemów Émile’a Jaques-Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltána Kodálya, teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona oraz nowoczesnych metod edukacji muzycznej
 • prowadzenie badań z udziałem studentów (m.in. nad: sylwetką nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, rozwojem muzycznym dzieci, zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, skutecznością w zakresie stosowania metod edukacji muzycznej, wybranymi zagadnieniami historii, metod, programów, podręczników z dziedziny wychowania muzycznego)
 • podnoszenie kompetencji pedagogicznych, artystycznych i medialnych nauczycieli.

 

Katedra Edukacji Muzycznej organizuje:

 • konferencje naukowe, warsztaty, seminaria i sympozja (m.in. coroczną Międzynarodową Konferencję z cyklu „Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej”)
 • studenckie konferencje naukowe
 • koncerty umuzykalniające dla dzieci
 • koncerty i konkursy chórów szkolnych
 • współpracę z innymi uczelniami w kraju i za granicą
 • opracowanie programów nauczania, skryptów, materiałów edukacyjnych.

 

Katedra stale współpracuje z Katedrą Dyrygentury Chóralnej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, z różnego typu szkołami w Poznaniu, Fundacją „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki”. Jednostka sprawuje również opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym Edukacji Muzycznej.

Członkowie Katedry:

 1. prof. dr hab. Leon Zaborowski – kierownik
 2. prof. dr. hab. Przemysław Pałka
 3. prof. AMP dr hab. Barbara Dmochowska
 4. dr hab. Małgorzata Okupnik
 5. dr Mariusz Baranowski
 6. dr Natalia Kłysz-Sokalska
 7. mgr Magdalena Andrys
 8. mgr Andrzej Bielerzewski
 9. mgr Agnieszka Chwastek
 10. mgr Damian Myśliński

Linki:

https://www.facebook.com/Katedra-Edukacji-Muzycznej-Akademii-Muzycznej-w-Poznaniu-2134623986853300/
https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Edukacji-Muzycznej-727466074287833/

Skip to content