Statut Fundacji

Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Statut Fundacji Akademii Muzycznej m. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, zwana w dalszej części statutu Fundacją – ustanowiona z woli Stanisława Kulczyńskiego, Włodzimierza Kaczochy i Jana Astriaba zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 1990 r. nr rep. A 64/90, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Środzie Wielkopolskiej – działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą fundacji jest Poznań.
2. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4
Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”.

§ 5
Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Cele, środki, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 6
Celem Fundacji jest:

1. udzielanie Akademii Muzycznej i. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej także „Akademii Muzycznej”) pomocy materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej działalności, w szczególności poprzez:

– finansowanie przedsięwzięć artystycznych, podejmowanych przez Akademię Muzyczną w kraju i zagranicą,
– udzielanie pomocy finansowej w realizacji wszelkich poczynań organizatorskich Uczelni,
– finansowanie wyjazdów zagranicznych studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni,
– organizowanie i finansowanie reklamy oraz wydawnictw Akademii Muzycznej,
– pomoc finansowa w zakupie instrumentów muzycznych oraz urządzeń do usprawnienia pracy Uczelni,
– pomoc w finansowaniu budowy nowych obiektów Akademii Muzycznej,
– pomoc w finansowaniu prac modernizacyjnych i remontowych,
– materialne wspieranie działań zmierzających do sprowadzenia z zagranicy do kraju, na zaproszenie Akademii Muzycznej, pracowników nauki, studentów oraz artystów z dziedziny muzyki;

2. promocja wizerunku oraz osiągnięć artystycznych i naukowych Akademii Muzycznej, jej pracowników, studentów i absolwentów;

§ 7
Fundacja realizuje cele określone w § 6 między innymi poprzez:

1. tworzenie odpowiednich funduszy,
2. przyznawanie stypendiów i nagród,
3. współpracę z innymi uczelniami, organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi na terenie kraju jak i zagranicą w zakresie realizacji zadań statutowych,
4. wspieranie działań innych osób prawnych i fizycznych w zakresie celów zbieżnych z działaniami Fundacji,
5. gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych,
6. organizację i finansowanie koncertów, konkursów i innych imprez oraz wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
7. działalność wydawniczą.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

Rozdział III
Zarząd Fundacji

§ 9
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Członków.
3. Prezes i Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W decyzji o powołaniu, rektor wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji oraz Członków Zarządu Fundacji.
4. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. Mandat członka Zarządu Fundacji można piastować dowolną ilość kadencji.
5. Pomimo upływu kadencji Zarząd Fundacji sprawuje funkcję do momentu wyboru nowego składu Zarządu Fundacji.
6. Członkostwo Zarządu ustaje w czasie trwania kadencji z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
7. Prezes i Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

§ 10
1. Pracą Fundacji kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje w miarę potrzeby posiedzenia Zarządu.
2. Decyzje Zarządu Fundacji mają formę uchwał i zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do podjęcia samodzielnie przez Członka Zarządu czynności zwykłego zarządu oraz podjęcia przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Fundacji.
4. W czasie między posiedzeniami Zarządu jego funkcje w sprawach zwykłego zarządu pełni Prezes.
5. Zatrudniania pracowników i udzielania zleceń dokonuje Prezes na podstawie uchwały Zarządu.
6. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu.

§ 11
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. uchwalanie programów działania i sposobów ich realizacji,
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji oraz jednostek,
3. przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,
4. przyjmowanie w formie uchwały rocznych bilansów Fundacji,
5. powoływanie – w miarę potrzeby – zespołów specjalistów, fachowców, np. z dziedziny finansowo-księgowej, artystycznej itp. do pomocy w pracach Zarządu, o kompetencjach określonych przez Zarząd,
6. podejmowanie uchwał w sprawach funkcjonowania i działalności Fundacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi Fundacji,
7. uchwalenie podziału pracy między członkami Zarządu Fundacji,
8. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku pozostałego po jego likwidacji,
9. przedstawienie na żądanie ministra nadzorującego Fundację sprawozdań z działalności Zarządu oraz programów działania,
10. prowadzenie działalności gospodarczej, realizowanej przez Fundację,
11. powoływanie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, realizowanej w formie wyodrębnionej – zakład,
12. kierowanie działalnością gospodarczą prowadzoną przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – zakład,
13. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.

§ 12
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu i jeden Członek Zarządu.

Rozdział IV
Majątek fundacji

§ 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady przekazane przez fundatorów w kwocie 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych przed denominacją) oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 14

1. Dochodami Fundacji są:
1) zysk z działalności gospodarczej,
2) świadczenie fundatorów,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) odsetki bankowe,
5)  wszelkie opłaty,
6)  inne wpływy.

2. Dochody powiększają majątek Fundacji.
3. Wszystkie dochody Fundacji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych, a w wypadku darowizn, spadków i zapisów oraz świadczeń fundatorów – o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział V
Działalność gospodarcza

§ 15

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalności wydawniczej,
2) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
3) działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką.

2. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej Fundacji stanowią załącznik do statutu.

§ 16
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama jak i przez jednostki organizacyjne wyodrębnione (zakład) oraz udział w spółkach.
2. Działalnością gospodarczą kieruje Zarząd Fundacji.

§ 17
Na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wszystkie składniki majątkowe Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 18
Zmiana statutu wymaga jednomyślnej uchwały członków Zarządu Fundacji.

§ 19
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji – z uwzględnieniem przeznaczenia środków majątkowych pozostałych po likwidacji – podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji musi zapaść jednomyślnie.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.

Dokument podpisali:
prof. dr hab. Sławomir Kamiński – Prezes Zarządu Fundacji
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska – Członek Zarządu Fundacji
dr hab. Patryk Piłasiewicz – Członek Zarządu Fundacji

Skip to content