Fakultety / 选修课

Punkty ECTS

Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, odpowiadającą nakładowi pracy, jaką winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie z danego przedmiotu. Liczba punktów, którą uzyskuje student po zaliczeniu danego przedmiotu opisuje względny nakład pracy koniecznej do zaliczenia tego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy, wymaganego do zaliczenia pełnego roku akademickiego studiów na danym kierunku.

Punkty ECTS przypisane każdemu z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną odzwierciedlają względne obciążenie studenta związanego z udziałem w różnych formach zajęć związanych z realizacją danego przedmiotu. Obejmują one zarówno zajęcia grupowe: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, prace terenowe itp., jak i pracę indywidualną oraz egzaminy i inne formy oceny. Punkty ECTS przypisuje się również praktykom i przedmiotom obieralnym, stanowiącym integralną cześć programu studiów, o e kończą się oceną.

Przyjmuje się, iż roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych odpowiada 60 punktom ECTS. Jednocześnie w Europie nakład pracy studenta wynosi przeważnie około 1500–1800 godzin, z czego wynika, że 1 punktowi ECTS odpowiada 25–30 godzin pracy przeciętnego studenta.

 

1 rok akademicki (1500-1800 godzin pracy) = 60 punktów ECTS

25-30 godzin pracy = 1 punkt ECTS

 

Fakultety

Nie wszystkie przedmioty są obowiązkowe. Istnieje grupa przedmiotów fakultatywnych, spośród których student wybiera sam wybiera te, które zamierza zaliczyć. Przy wyborze przedmiotów należy wziąć pod uwagę nie tylko ich tematykę, ale też liczbę punktów ECTS, które są im przypisane.

Skip to content