EGZAMINY KOŃCOWE

Egzamin końcowy odbywa się:

  • po IV semestrze dla studiów I stopnia,
  • po II semestrze dla studiów II stopnia,
  • po I semestrze konwersatorium dla studiów III stopnia;

UWAGA! Niezgłoszenie się w ustalonym terminie na egzamin lub zaliczenie bez usprawiedliwienia jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 


1. Egzamin po II roku studiów I stopnia

Do oceny końcowej brane są pod uwagę:

a) oceny końcowe z poszczególnych semestrów na I i II roku,

b) ocena uzyskana za egzamin ustny, składający się z dwóch części:

– artykuł na temat związany z własną specjalizacją,

– odpowiedź na 1 z 10 pytań (pytanie wylosowane) dotyczących tematów przerabianych w podręczniku lub na podstawie materiałów dydaktycznych.

 


2. Egzamin po I roku studiów II stopnia

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

a) egzamin pisemny – słownictwo muzyczne z dwóch semestrów,

b) egzamin ustny:

– autoprezentacja,

– wypowiedź na temat wybranej formy muzycznej,

– wypowiedź na temat wybranego konkursu/festiwalu/projektu muzycznego.

 


3. Egzamin po I semestrze konwersatorium na III roku studiów III stopnia

Egzamin ustny:

a) kariera artystyczna,

b) temat i tezy pracy doktorskiej,

c) opracowanie fachowego artykułu związanego z własną specjalizacją,

d) dyskusja na temat bieżących wydarzeń muzycznych.

 

Skip to content