PODSTAWA PRAWNA

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 ze zm.)

REGULAMIN postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (dostępny na stronie BIP Akademii Muzycznej )

REGULAMIN postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (dostępny na stronie BIP Akademii Muzycznej )

Przepisy obowiązujące w postępowaniach wszczętych do dnia 30.04.2019r.

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018., poz. 261)  i wcześniejsze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165)

Skip to content