„czytaj więcej…” Wydawnictwo

W publikacjach prezentuje się przede wszystkim wyniki badań statutowych prowadzonych przez jednostki merytoryczne Akademii oraz wyniki badań własnych pracowników uczelni, te których ogłoszenie drukiem przyczyniło się do ich awansu zawodowego (monografie i CD/DVD stanowiące osiągnięcie habilitacyjne) lub dysertacji doktorskich, które zdobyły szczególne uznanie recenzentów. Jednak najliczniejszą grupę publikacji składających się na dorobek Wydawnictwa stanowi ta, która zawiera książki upowszechniające wyniki indywidualnych poszukiwań naukowych pracowników uczelni.

Warto zwrócić uwagę również na poruszany w publikacjach Wydawnictwa krąg zagadnień związanych nie tylko z poznańską i polską, ale też skandynawską kulturą muzyczną. To szereg publikacji tekstowych oraz nutowych, autorstwa bądź pod redakcją prof. dr hab. Ewy Murawskiej, poświęconych muzyce fletowej w Islandii, Danii i Norwegii: Flet w Islandii i wersja anglojęzyczna (tłum. Beata Brodniewicz): The Flute in Iceland (2010); Gram na flecie Chopina, Griega, Sveinssona (Ewa Murawska, Ashildur Haraldsdottir, Gro Sandvik; 2010). 

Działalność Wydawnictwa obejmuje także promowanie najbardziej znaczących faktów kultury muzycznej, ważnych zwłaszcza dla Grodu Przemysła; dotąd staraniem Wydawnictwa ukazały się – wcześniej wymienione – cztery tomy z serii De musica commentarii (red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska) i 10 tomów z serii Musica practica – musica theoretica (I, III, VI, VII, IX, X: red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska, II: red. Teresa Brodniewicz, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, IV: Monika Jazownik, V: Anna Kisiel, VIII: Jarosław Lorenc). Zadaniem tych woluminów było prezentowanie szczególnie interesujących artykułów poświęconych szeroko rozumianej kulturze muzycznej autorstwa nie tylko badaczy poznańskich, lecz także teoretyków i historyków muzyki z innych ośrodków. Analogiczne cele spełniały również publikacje, takie jak np. Iwona Fokt, Maria Harajda-Wojciechowska, Z życia muzycznego Poznania. Programy koncertów 1900-1939 (2004), Halina Lorkowska, Z życia muzycznego Poznania. Muzyka w Teatrze Polskim w Poznaniu 1875-1920 (2005), Maciej Straburzyński, Wojtek Drabowicz (2018), Pamięci naszych mistrzów. Teksty i śpiewakach-pedagogach, red. Teresa Brodniewicz, Małgorzata Pawłowska (2016). 

Ponadto nieocenionym, zwłaszcza po latach, dokumentem życia koncertowego jest zawsze recenzja krytyka muzycznego. Poznańskie wydarzenia muzyczne śledzili przez lata m.in. Teresa Dorożała-Brodniewicz i Andrzej Saturna, zamieszczając omówienia i recenzje wydarzeń kulturalnych w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej. Mając na uwadze zarówno wartość tych dokumentów, jak i ich rozproszenie (różne czasopisma, wiele roczników), Wydawnictwo opublikowało zebrane wypowiedzi obydwojga autorów: Teresy Dorożały-Brodniewicz, Wzloty i upadki Pegaza. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 1993-2005 (2006) oraz Uchem krytyka. Filharmonia Poznańska w latach 1993-2003 (2008), a także Andrzeja Saturny, Artyzm i rzemiosło (2012).

Osobne miejsce w działalności wydawniczej zajmują promocja i dokumentacja najbardziej znaczących wydarzeń muzycznych mających miejsce w Poznaniu, a w szczególności tych, których organizatorem bądź współorganizatorem jest Akademia. Z ich okazji Wydawnictwo publikuje interesujące merytorycznie i graficznie programy, foldery, katalogi koncertów, konferencji, konkursów (np. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Halina Czerny-Stefańska in memoriam”, Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. Jerzego Zgodzińskiego), wydawnictwa poświęcone kolejnym jubileuszom uczelni (takie jak: Kronika Jubileuszu. 80 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 1920-2000, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska; 85 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu1920-2005. Do dokumentacji 1999-2005, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska; 90 lat (1920-2010) Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Inauguracja roku akademickiego 2010/2011. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Wiesławowi Ochmanowi, red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska; „Pamięci naszych Mistrzów”. 95 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, red. Hanna Kostrzewska, Album: 1920-2020. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, red. Hanna Kostrzewska, Małgorzata Pawłowska (2019), kalendaria działalności artystycznej i naukowej, informatory dla kandydatów na studia – wymienione publikacje okolicznościowe są bezpłatnie udostępniane zainteresowanym. 

Warto jeszcze wspomnieć o wydawanych od 2000 roku CD i DVD. W dużej części publikowane płyty prezentują utwory kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną, co przyczynia się do promowania ich twórczości zarówno w kraju, jak i za granicą. W nagraniach biorą udział pedagodzy, orkiestry, chóry, studenci Akademii i zaproszeni soliści. Do tej pory wydano 95 CD i DVD, w tym płyty dołączane do publikacji książkowych. Wśród zarejestrowanych utworów największy zbiór stanowią nagrania dzieł współczesnych kompozytorów poznańskich (Z. Kozub, M. Kędziora, Z. Zielińska, J. Stalmierski, K. Taborowska-Kaszuba, A. Zdrojek-Suchodolska, R. Zapała, A. Kroschel, E. Fabiańska-Jelińska). 

Analizując dotychczasowe nagrania, można wyróżnić preferowane formy utworów kameralnych: sonaty na skrzypce i fortepian np. Sonaty. G. Bacewicz, S. B. Poradowski, wyk. A. Organiszczak, M. Derewecki; Sonaty C. Francka i K. Szymanowskiego, wyk. D. Kwiecińska, B. Dmochowska; Strauss / Elgar – Sonaty, wyk. M. Derewecki, H. Holeksa, W hołdzie Paderewskiemu, wyk. M. Derewecki, P. Niewiedział; kwartety smyczkowe (Antonin Dvořák, Kwartet „Amerykański”, wyk. Kwartet Rodziny Bałabanów; Strumień czasu. Retrospekcje, wyk. Wieniawski Kwartet; Talking Bass Live at the Blue Note, wyk. Zbigniew Wrombel Quartet), a także koncerty solowe (np. Sergiusz Rachmaninow – „III Koncert fortepianowy d-moll op. 30”, wyk. P. Szychowski). Również zarejestrowano koncerty Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pod batutą takich dyrygentów jak José Maria Florêncio, Jakub Chrenowicz, Marcin Sompoliński, Warcisław Kunc, którzy interpretowali m.in. dzieła wokalno-instrumentalne (np. W. Kilara, K. Kurpińskiego, Z. Kozuba, A. Zdrojek-Suchodolskiej) i symfoniczne (np. J. Astriaba, L. Zielińskiej, A. Kroschla, J. Stalmierskiego, B. Kaszuby).

W dysponendzie znajdują się też CD i DVD będące rejestracją koncertów jazzowych (m.in. Music is my WonderFul Foster Brother. Songs of David Foster & Stevie Wonder, wyk. W. Olszewski). Niektóre CD zawierają nagrania live, np. wspomniany wcześniej Talking Bass Live at the Blue Note. Dużą część wydawnictw stanowią nagrania utworów chóralnych (jak np. Kilar, Astriab, Moniuszko, wyk. Chór Studentów Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej, dyr. M. Sompoliński; Zbigniew Kozub „Litania ad Spiritum Sanctum”, wyk. Chór Studentów Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej, dyr. A. Grochowalski; Feliks Nowowiejski – Ojczyźnie. Muzyka patriotyczna, wyk. Chór Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, dyr. A. Grochowalski; O przyczyń się za nami. Muzyka religijna Feliksa Nowowiejskiego i ks. Wacława Gieburowskiego, wyk. Chór Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, dyr. A. Grochowalski; Diliges Proximum Tuum, wyk. Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, dyr. P. Łuczak; Współistnienie/Coexistence, wyk. Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego / Paderewski Chamber Choir, dyr. M. Gandecki).

Placówka podjęła współpracę z licznymi polskimi wydawnictwami (w tym trwającą najdłużej – już 20 lat – z Wydawnictwem Ars Nova z Poznania), bibliotekami akademii muzycznych, z innymi uczelniami wyższymi oraz z księgarniami muzycznymi i naukowymi, a także z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz z Instytutami Polskimi m.in. w Madrycie i Budapeszcie. Druk i oprawę powierza się kilku instytucjom m.in. Print Group (Szczecin), JM Stefko (Poznań), Moś i Łuczak (Poznań).

Wydawnictwo, będąc członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, aktywnie uczestniczy w wydawniczych i księgarskich imprezach promocyjno-handlowych, nie tylko w Polsce. Wśród europejskich miast, w których jednostka prezentowała własne woluminy, znajdują się: Moskwa, Rzym – Watykan, Wiedeń, Madryt, Londyn, Paryż, Monachium i Budapeszt.

Wydawnictwo samodzielnie prowadzi dystrybucję publikacji: w tym celu promuje je na stronie internetowej akademii (dysponenda obejmuje także wizerunek okładki), na targach książki naukowej oraz poprzez prezentację na własnych kiermaszach i stoiskach w gmachu Akademii. Wybrane publikacje Wydawnictwa są dostępne również na platformie epnp.pl. Ponadto celem upublicznienia nowych wydań organizowane są promocje autorskie.

Hanna Kostrzewska
wieloletni kierownik Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego (do 2021)

Skip to content