Komunikaty

Publikacje

Akademia z kategorią A w dyscyplinie sztuki muzyczne!

 

Z radością i dumą informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, podjętą po zapoznaniu się z wynikami ewaluacji przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu otrzymała kategorię naukową A w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 

Komisja przeprowadziła ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on informacji dotyczących działalności Akademii. Oceny poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej uczelni w zakresie twórczości artystycznej dokonano z uwzględnieniem kryterium I (poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej) oraz kryterium III (wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki). Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia, oceny dokonali eksperci powołani przez Ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.