Pracownia Muzyki Średniowiecza i Renesansu

Pracownia Muzyki Średniowiecza i Renesansu została powołana w grudniu 2020 roku przez rektor prof. dr hab. Hannę Kostrzewską i funkcjonuje w ramach Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych. Jej pomysłodawczynią oraz założycielką jest prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła – kierownik Katedry.

Działanie Pracowni skupia się na obszarach: dydaktyczno-wychowawczym, artystycznym oraz naukowym. Zakłada poszerzanie wiedzy i udoskonalanie praktyki z zakresu sztuki gry na lutni i pozostałych instrumentach epok średniowiecza i renesansu, a także szeroko pojętego wykonawstwa muzyki dawnej. 

Wśród zadań Pracowni znajdują się również: organizacja kursów, konferencji, sesji naukowych, naukowo-artystycznych, nagrań, festiwali oraz koncertów, a także tworzenie publikacji naukowych przy współpracy z Wydawnictwem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Działania te mają na celu rozwijanie warsztatu gry na historycznych instrumentach epok średniowiecza i renesansu ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów lutniowych, a także poszerzanie stanu wiedzy oraz edukowanie w zakresie wykonawstwa historycznie poinformowanego pracowników oraz studentów Akademii. Planowana jest także praca nad nutowymi materiałami źródłowymi – ich edycja i opracowanie – w celach edukacyjnych, naukowych i popularyzatorskich, a także dokonywanie tłumaczeń istotnych tekstów związanych z muzyką dawną, które do tej pory nie doczekały się polskich wersji językowych. 

W ramach podejmowanych przedsięwzięć realizowana jest współpraca z pedagogami, artystami i zespołami zarówno z Polski, jak i zagranicy. Proponowany zakres badań naukowych obejmuje:

  • muzykę wokalną (chorał, muzyka polifoniczna, pieśni)
  • muzykę instrumentalną (kompozycje na instrumenty strunowe szarpane, kompozycje na instrumenty dęte)
  • badania historiograficzne: katalogi kompozycji, katalogi ikonograficzne, katalogi zagadnień teoretycznych (poezja, literatura).
Skip to content