Katedra Wokalistyki

Katedra Wokalistyki została powołana na początku kadencji rektora prof. Stefana Stuligrosza (1967-1981). Pierwszym kierownikiem Katedry Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego była prof. Irena Winiarska. Po niej funkcję tę objęła prof. Ewa Wdowicka, w roku 2005 kierownikiem została prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil, która pełni funkcję do dziś.

Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania jednostki, Katedra nadzoruje proces kształcenia studentów oraz koordynuje działania kadry pedagogicznej ukierunkowane na wspieranie indywidualnego rozwoju studentów. W obszarze zadań realizowanych przez Katedrę znajdują się zarówno merytoryczne prace koncepcyjne, jak i prace organizacyjne związane z prowadzeniem efektywnego procesu dydaktycznego w ramach Instytutu Wokalistyki.

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra Katedry niezmiennie doskonali swoje kompetencje pedagogiczne i naukowe, motywując adeptów wokalistyki do osiągania wysokich wyników w nauce. Pedagodzy, koncertując – w Poznaniu i w innych miastach Polski i świata (w tym na prestiżowych festiwalach muzycznych) – dają studenckiej młodzieży asumpt do osiągania własnych sukcesów artystycznych. Potwierdzeniem dynamicznej i efektywnej pracy pedagogicznej kadry Instytutu Wokalistyki skupionej pod auspicjami Katedry są liczne i prestiżowe nagrody, które studenci zdobywają na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych. Ich osiągnięcia można na bieżąco śledzić na stronie Akademii w zakładce „Nasze Sukcesy”.

Do znaczącego rozwoju wokalnego studentów przyczyniają się również warsztaty i kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych artystów i pedagogów przyjeżdżających do Poznania z kraju i zagranicy. Ta dodatkowa forma kształcenia jest bardzo często oferowana studentom wokalistyki na terenie ich macierzystej uczelni dzięki staraniom pedagogów Katedry.

Wysoki poziom przygotowania wokalnego młodych śpiewaków, który obserwują zaproszeni dydaktycy, owocuje międzynarodową i ogólnopolską międzyuczelnianą wymianą pedagogów. Pracownicy Katedry prowadzą z powodzeniem kursy i warsztaty w Polsce i poza granicami kraju, jak również zasiadają – jako członkowie lub przewodniczący – w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych.

Istotnym zadaniem, które na wniosek pracowników Katedra przyjęła do realizacji, jest organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji „Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej”. Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w roku 2012. W ramach działalności naukowej Katedra organizuje również sesje i wykłady, w tym także poza uczelnią.

Katedra sprawuje patronat oraz merytoryczną opiekę nad Ogólnopolskim Konkursem Arii i Pieśni im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, Mistrzowskimi Kursami Wokalnymi we Włoszakowicach, Letnimi Kursami Wokalnymi w Drezdenku oraz Letnim Festiwalem i Warsztatami Muzycznymi w Kutnie. Programowe działania Katedry obejmują organizację koncertów, zarówno na terenie uczelni, jak i poza jej obszarem. Biorą w nich udział pedagodzy oraz studenci.

Jednostka podejmuje także inicjatywy mające na celu współpracę i wymianę doświadczeń z innymi jednostkami wydziałowymi poznańskiej Akademii oraz z wieloma ośrodkami kultury, sztuki i nauki w Polsce i za granicą.

Członkowie Katedry Wokalistyki:

prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil – kierownik
prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska-Szpielow
prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
prof. dr hab. Marek Moździerz
prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz
prof. dr hab. Tomasz Zagórski
prof. AMP dr hab. Barbara Mądra-Bednarek
prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak
prof. AMP dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska
prof. dr hab. Jarosław Bręk
dr hab. Barbara Kubiak
dr hab. Marzena Michałowska
dr Joanna Horodko
dr Jaromir Trafankowski
dr Paulina Zarębska
mgr Piotr Maciejowski
mgr Bartłomiej Szczeszek

Skip to content