Katedra Wokalistyki

Katedra Wokalistyki została powołana na początku kadencji rektora prof. Stefana Stuligrosza (1967-1981). Pierwszym kierownikiem Katedry Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego była prof. Irena Winiarska. Po niej funkcję tę objęła prof. Ewa Wdowicka, w roku 2005 kierownikiem została prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil, która pełni funkcję do dziś.

Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania jednostki, Katedra nadzoruje proces kształcenia studentów oraz koordynuje działania kadry pedagogicznej ukierunkowane na wspieranie indywidualnego rozwoju studentów. W obszarze zadań realizowanych przez Katedrę znajdują się zarówno merytoryczne prace koncepcyjne, jak i prace organizacyjne związane z prowadzeniem efektywnego procesu dydaktycznego w ramach Instytutu Wokalistyki.

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra Katedry niezmiennie doskonali swoje kompetencje pedagogiczne i naukowe, motywując adeptów wokalistyki do osiągania wysokich wyników w nauce. Pedagodzy, koncertując – w Poznaniu i w innych miastach Polski i świata (w tym na prestiżowych festiwalach muzycznych) – dają studenckiej młodzieży asumpt do osiągania własnych sukcesów artystycznych. Potwierdzeniem dynamicznej i efektywnej pracy pedagogicznej kadry Instytutu Wokalistyki skupionej pod auspicjami Katedry są liczne i prestiżowe nagrody, które studenci zdobywają na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych. Ich osiągnięcia można na bieżąco śledzić na stronie Akademii w zakładce „Nasze Sukcesy”.

Do znaczącego rozwoju wokalnego studentów przyczyniają się również warsztaty i kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych artystów i pedagogów przyjeżdżających do Poznania z kraju i zagranicy. Ta dodatkowa forma kształcenia jest bardzo często oferowana studentom wokalistyki na terenie ich macierzystej uczelni dzięki staraniom pedagogów Katedry.

Wysoki poziom przygotowania wokalnego młodych śpiewaków, który obserwują zaproszeni dydaktycy, owocuje międzynarodową i ogólnopolską międzyuczelnianą wymianą pedagogów. Pracownicy Katedry prowadzą z powodzeniem kursy i warsztaty w Polsce i poza granicami kraju, jak również zasiadają – jako członkowie lub przewodniczący – w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych.

Istotnym zadaniem, które na wniosek pracowników Katedra przyjęła do realizacji, jest organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji „Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej”. Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w roku 2012. W ramach działalności naukowej Katedra organizuje również sesje i wykłady, w tym także poza uczelnią.

Katedra sprawuje patronat oraz merytoryczną opiekę nad Ogólnopolskim Konkursem Arii i Pieśni im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, Mistrzowskimi Kursami Wokalnymi we Włoszakowicach, Letnimi Kursami Wokalnymi w Drezdenku oraz Letnim Festiwalem i Warsztatami Muzycznymi w Kutnie. Programowe działania Katedry obejmują organizację koncertów, zarówno na terenie uczelni, jak i poza jej obszarem. Biorą w nich udział pedagodzy oraz studenci.

Jednostka podejmuje także inicjatywy mające na celu współpracę i wymianę doświadczeń z innymi jednostkami wydziałowymi poznańskiej Akademii oraz z wieloma ośrodkami kultury, sztuki i nauki w Polsce i za granicą.

Członkowie Katedry Wokalistyki:

prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil – kierownik
prof. dr hab. Jarosław Bręk
prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska-Szepielow
prof. dr hab. Barbara Kubiak
prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
prof. AMP dr hab. Barbara Mądra-Bednarek
prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak
prof. AMP dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska
dr hab. Marzena Michałowska
dr hab. Joanna Horodko
dr Jaromir Trafankowski
dr Paulina Zarębska
dr Piotr Maciejowski

Skip to content