Katedra Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

Katedra Pieśni i Kameralistyki Wokalnej, powołana w ramach Instytutu Wokalistyki, istnieje od 2019 roku. Pierwotnie funkcjonował Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej, utworzony w 2009 roku jako jednostka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od chwili jego powstania do końca roku akademickiego 2015/2016 kierownikiem Zakładu była prof. dr hab. Izabela Górska-Krasiel. W roku akademickim 2016/2017 funkcję objął prof. dr hab. Wojciech Maciejowski. Obecnie kierownikiem Katedry Pieśni i Kameralistyki Wokalnej jest prof. dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska. 

W instytutowej strukturze, zgodnie z założeniami stojącymi u podstaw jej powstania, Katedra sprawuje merytoryczną opiekę nad realizacją programów nauczania przedmiotów: praca z akompaniatorem, repertuar wokalny, zespoły wokalne, fortepian ogólny, rosyjska liryka wokalna, niemiecka liryka wokalna i francuska liryka wokalna.

Celem powołania jednostki było stworzenie twórczej przestrzeni do współdziałania śpiewaka i pianisty – jednej z najważniejszych form współpracy w ramach Instytutu Wokalistyki, zarówno w sferze kształcenia studentów, jak i szeroko rozumianym sensie artystycznym. Kameralistyka wokalna, obok sztuki operowej, jest jednym z fundamentów procesu dydaktycznego na kierunku wokalistyka. Kreatywne współdziałanie pedagoga prowadzącego przedmiot główny (śpiew solowy) z pianistą towarzyszącym i kształcącym studenta w ramach zajęć realizowanych w Katedrze nadaje kształt warsztatowi oraz osobowości artystycznej śpiewaka.

Sztuka interpretowania pieśni artystycznej, jedna z najbardziej wysublimowanych form kameralistyki, to przestrzeń, w której zarówno śpiewak, jak i pianista w twórczy sposób kreują przekaz muzyki współistniejącej z poezją. Katedra Pieśni i Kameralistyki Wokalnej stanowi zatem równocześnie miejsce rozwoju kadry – pianistów zatrudnionych w Instytucie Wokalistyki.

Zakres programowy zadań podejmowanych w ramach działań Katedry skupia się na zapewnieniu merytorycznego wsparcia pianistom – pracownikom Instytutu, którzy nie wchodzą w skład wokalnego grona pedagogicznego, a są współodpowiedzialni za proces wokalnego rozwoju studentów. W sferze tej znajduje się m.in. organizacja na terenie uczelni kursów kameralistyki wokalnej, prowadzonych przez artystów specjalizujących się w tej dziedzinie, umożliwiających pianistom poszerzenie umiejętności i zdobywanie doświadczenia, a także koordynowanie współpracy pianistów i wokalistów przy realizacji projektów artystycznych. Organizowane przez Katedrę kursy mistrzowskie oraz warsztaty dotykają kwestii kluczowych, zarówno w kształceniu studentów, jak i tych niezbędnych w specjalistycznym dodatkowym kształceniu kadry pianistów w ramach couchingu wokalnego: fonetyki języków obcych, stylistyki repertuaru wokalnego różnych epok i obszarów kulturowych, kwestii interpretacyjnych. Daje to możliwość swobodnego poruszania się w ramach właściwej estetyki i wyrazu artystycznego.

Katedra podejmuje działania we współpracy z Katedrą Kameralistyki oraz Katedrą Kameralistyki Fortepianowej (działającymi w ramach Instytutu Instrumentalistyki oraz Instytutu Instrumentów Lutniczych) oraz podobnymi jednostkami z innych krajowych i zagranicznych uczelni. Aktywność ta przejawia się m.in. w takich formach, jak uczestnictwo pianistów w koncertach, wykładach, seminariach i kursach. Projekty artystyczne realizowane są również we współpracy z Katedrą Kompozycji oraz Katedrą Historycznych Praktyk Wykonawczych. Wszystkie te działania stanowią istotną formę promocji pianistów skupionych w Katedrze Pieśni i Kameralistyki Wokalnej na forum uczelnianym i poza Akademią.

W zakres kompetencji Katedry wchodzi ocena okresowa pracy pianistów, pomoc w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, głos doradczy w sprawach kadrowych, dotyczących zatrudniania pianistów w Instytucie.

Katedra Pieśni i Kameralistyki Wokalnej prowadzi ścisłą współpracę z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu w obszarze realizacji projektów artystycznych, podejmowanych przez studentów i pedagogów wokalistów. Organizuje m.in. cykliczne koncerty pod nazwą „Wieczory liryki wokalnej” oraz koncerty kameralne, zawierające w programie małe formy wokalno-instrumentalne (np. kantaty, motety wraz z chorałami). Katedra współpracuje także z Kołem Naukowym Studentów Instytutu Wokalistyki „Ars Vocalis” przy realizacji inicjatyw studenckich.

Wydarzenia artystyczne realizowane przez Katedrę Pieśni i Kameralistyki Wokalnej pozwalają budować doświadczenie w partnerstwie muzycznym studentom, zaś pianistom pedagogom realizować się twórczo w kameralnym wykonawstwie. Dla publiczności stanowią okazję do poznania repertuaru z różnych zakątków świata, eksponującego syntezę muzyki ze słowem.

Członkowie Katedry Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

prof. dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska – kierownik
prof. dr hab. Izabela Górska-Krasiel
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska-Szepielow
prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak
prof. AMP dr hab. Barbara Mądra-Bednarek
prof. AMP dr hab. Szymon Musioł
prof. AMP dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska
dr hab. Marzena Michałowska
dr Justyna Chęsy
dr Michał Karasiewicz
dr Kinga Książczyk
dr Olga Lemko
dr Paulina Zarębska
mgr Szymon Chorobiński
mgr Alicja Kosznik
mgr Miłosz Lewandowski
mgr Joanna Sipowicz
mgr Olena Skrok
mgr Joanna Zaremba

Skip to content