Katedra Perkusji

W 1957 roku z inicjatywy Jerzego Zgodzińskiego powstała w Poznaniu pierwsza w polskim wyższym szkolnictwie muzycznym klasa perkusji. Funkcjonowała wówczas jako specjalność na kierunku instrumentalistyka, stając się inspiracją do utworzenia w 1972 roku Zakładu Perkusji. Na jego czele stanął Jerzy Zgodziński (od 1972 roku zatrudniony na stanowisku docenta,  od 1989 roku jako profesor tytularny). W kolejnych latach funkcję kierownika jedynej tego typu jednostki w Polsce pełnili także profesorowie: Jerzy Skrzypczak (1996-1997), Edward Iwicki (1997-2005) i Marian Rapczewski (2005-2016), na wniosek którego w 2006 roku powołano Katedrę Perkusji.

Oprócz wymienionych (pełniących funkcję kierownika) w Katedrze przez lata skupieni byli także: Grzegorz Markiewicz, Wiktor Szmańda, Mirosław Strecker, prof. AMP dr hab. Maria Anders, Włodzimierz Olejniczak, prof. Jorge Luis Valcarcel Gregorio (Wydział Instrumentalny szczecińskiej filli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu), Zbigniew Łowżył, prof. Jacek Wota, prof. AMP dr hab. Katarzyna Myćka, prof. Marta Klimasara oraz Małgorzata Szymecka.

Obecnie Katedrę tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz (kierownik), dr Piotr Szulc, dr Piotr Sołkowicz, mgr Bartek Miler oraz dr Tomasz Sośniak (akompaniator). Rozwijanie zainteresowań naukowych członków Katedry oraz uzyskane rezultaty badawcze pozostają w ścisłej korelacji z procesem dydaktycznym i wpływają na ostateczny kształt programu studiów. Jego głównym założeniem i celem jest wykształcenie perkusisty wszechstronnego, dlatego też przez cały okres studiów dużą wagę przywiązuje się do elementów techniki gry na wszystkich rodzajach instrumentów perkusyjnych. Bardzo istotną rolę w realizowanym programie stanowią studia orkiestrowe, ponieważ zdecydowana większość studentów będzie się starała o pracę w orkiestrach symfonicznych i operowych. Nie mniej ważna i rozwijająca dla perkusisty jest gra w zespole kameralnym, co również ma odzwierciedlenie w pracy dydaktycznej w Katedrze Perkusji; kameralistyka to jednocześnie kontynuacja idei profesora Jerzego Zgodzińskiego, który postrzegał ją jako niezwykle interesującą formę aktywności artystycznej. Oprócz zajęć głównych – obejmujących naukę gry na poszczególnych instrumentach perkusyjnych – studiów orkiestrowych i kameralistyki, każdy ze studentów realizuje dwusemestrowe zajęcia z gry na zestawie jazzowym. Ponadto niezbędna wiedza teoretyczna przekazywana jest przez wykładowców podczas zajęć z literatury specjalistycznej, a także metodyki nauczania przedmiotu głównego.

Do szczególnych wydarzeń, które inspirowane i realizowane są przez Katedrę Perkusji w Poznaniu, należy niewątpliwie odbywający się cyklicznie Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Jerzego Zgodzińskiego. Raz na trzy lata młodzi perkusiści z całej Polski mają okazję wzajemnie skonfrontować swoje umiejętności, poznać najnowsze osiągnięcia w sztuce perkusyjnej, wymienić doświadczenia i poznać znakomitych perkusistów. Oceniani są przez wybitnych jurorów z Polski i zagranicy. To obecnie największe perkusyjne wydarzenie konkursowe w kraju.

Studenci i pedagodzy Katedry prowadzą szeroką działalność koncertową. Zwykle przynajmniej raz w semestrze odbywa się specjalnie przygotowany koncert z utworami należącymi do klasyki muzyki perkusyjnej, dziełami pisanymi współcześnie, solo i w zespołach kameralnych. Promujemy muzykę współczesną, uczestnicząc w corocznie organizowanym festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna, a także wykonując utwory pedagogów i studentów naszej Akademii.

Nie zapominamy o młodzieży ze szkół muzycznych I i II stopnia. Przez Katedrę Perkusji organizowane są m.in. warsztaty z kameralistyki przeznaczone dla uczniów szkół muzycznych II stopnia i koncerty z udziałem najmłodszych.

W trosce o podnoszenie poziomu kształcenia studentów władze uczelni i pedagodzy skupieni w Katedrze organizują mistrzowskie kursy gry i seminaria perkusyjne prowadzone przez najwybitniejszych artystów, profesorów i wirtuozów gry na instrumentach perkusyjnych na świecie. W ostatnich latach zaproszenie przyjęli: Katarzyna Myćka, Ryszard Pusz, John Beck, Marta Klimasara, David Friedman, Emmanuel Séjourné, Andrei Pushkarev, Giulio Constanzo, Claudio Santangelo, Frederic Macarez, Cristoforo Pasquale, Se-Mi Hwang, Anders Åstrand, Jean Geoffroy, Markus Leoson.

Do tej pory studia w zakresie perkusji w poznańskiej Akademii ukończyło 140 osób. W tej liczbie zawarto również absolwentów, którzy studiowali na Wydziale Instrumentalnym szczecińskiej filii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz kilkanaście osób, które zakończyły studia po uzyskaniu tytułu licencjata. Studenci Katedry Perkusji odnoszą liczne sukcesy na krajowych i międzynarodowych konkursach perkusyjnych; w ostatnich latach byli laureatami blisko 20 międzynarodowych konkursów perkusyjnych, na których wielokrotnie zdobywali pierwsze nagrody.

 

Członkowie Katedry Perkusji​:

prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz — kierownik
kontakt: kprzybylowicz@amuz.edu.pl

dr Piotr Sołkowicz
dr Piotr Szulc
dr Bartek Miler
dr Tomasz Sośniak
mgr Mateusz Brzostowski (współpraca)

 

Prezentujemy małą próbkę artystycznych możliwości studentów Katedry Perkusji. Materiał został przygotowany przez jednego z pedagogów Katedry, dra Bartka Milera (kwiecień 2024).

Skip to content