Katedra Dyrygentury Chóralnej

Katedra Dyrygentury Chóralnej (KDCh), działająca w strukturze Instytutu Dyrygentury, powstała w 2019 roku i kontynuuje tradycję wcześniejszych jednostek działających w uczelni od roku 1972: Katedry Chóralistyki powołanej przez prof. Stefana Stuligrosza, Katedry Prowadzenia Zespołów Wokalno-Instrumentalnych oraz, ponownie, Katedry Chóralistyki. Funkcję kierowników pełnili kolejno: prof. Stefan Stuligrosz (1972-1982), prof. Stanisław Kulczyński (1982-2005), prof. Janusz Dzięcioł (2005-2007), prof. Leon Zaborowski (2007-2012), prof. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (2012-2020). Obecnie funkcję tę pełni prof. Marek Gandecki.

Do głównych zadań Katedry należy inicjowanie i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i dydaktycznej zrzeszonych w niej pedagogów, będących pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi. Jednostka jest platformą wymiany doświadczeń chórmistrzów, do jej zadań należy również opieka i wsparcie w uzyskaniu przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Jednym z najważniejszych elementów działalności Katedry jest organizacja konferencji, sesji naukowych, kursów mistrzowskich, wykładów otwartych, warsztatów wokalnych i dyrygenckich prowadzanych przez członków KDCh i zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy. Katedra podejmuje również współpracę z zawodowymi instytucjami artystycznymi i szkolnictwem muzycznym oraz integruje środowisko chóralne poprzez współtworzenie oferty kulturalnej Poznania i Wielkopolski.

Prymarnym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę od 1986 roku jest Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych zainicjowany przez prof. Stanisława Kulczyńskiego i od roku 2014 noszący jego imię. To jedyny w Polsce konkurs tego typu dla studentów uczelni muzycznych – odgrywa ważną rolę w promowaniu młodych dyrygentów chóralnych, integruje ośrodki akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń. Członkowie KDCh uczestniczą również w organizacji warsztatów i koncertów towarzyszących Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. Do najważniejszych, mających wieloletnią tradycję wydarzeń artystycznych organizowanych przez Katedrę należą również cykle koncertowe „Pedagodzy i ich chóry” oraz „Absolwenci i ich chóry”, a także Kursy Interpretacji Muzyki Chóralnej – odbywające się od ponad 20 lat spotkania umożliwiają pracę z wybitnymi chórmistrzami, muzykologami i kompozytorami. Podczas 11 edycji Kursu gośćmi wydarzenia byli m.in. Stefan Stuligrosz, Bohdan Pociej, Marek Dyżewski, Agnieszka Franków-Żelazny, Paweł Łukaszewski, Peter Phillips, Sigvards Kļava, Theodora Pavlovitch. Katedra jest również współorganizatorem, wraz z Katedrą Kompozycji poznańskiej Akademii, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Koszewskiego, którego zwycięski utwór jest elementem obowiązkowym finałowego etapu kolejnego konkursu dyrygenckiego.

Jednostka sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia – tworzenia i aktualizowania programów nauczania przedmiotów specjalistycznych i kierunkowych w ramach specjalności dyrygentura chóralna. Katedra wpiera również aktywność Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej, m.in. przy organizacji warsztatów, otwartych lekcji dyrygentury oraz koncertów z cyklu „Studenci i ich chóry”.

Skip to content