Aktualności

XIV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica”

XIV Międzynarodowa Konferencja
z cyklu „Musica practica, musica theoretica”

14th International Conference
from the series “Musica Practica, Musica Theoretica”

For English version, please, scroll down

W imieniu Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zapraszamy do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Muzyka przeszłości w świecie ponowoczesnym – która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Sali Prezydenckiej Akademii.

W centrum badawczego obszaru poznańskiej konferencji sytuuje się zawsze problematyka dzieła muzycznego oraz różnego typu relacji między teorią a praktyką artystyczną i kompozytorską. Tym razem proponujemy ją odnieść do sposobu funkcjonowania muzycznej przeszłości w świecie ponowoczesnym, z uwzględnieniem całej niedookreśloności i niekonkretności owej ponowoczesnej fazy. Przedmiotem obrad w szczególności będzie:

 • muzyka wieków minionych jako źródło ponowoczesnych gier (wykorzystanie muzycznej tradycji w postaci metatekstów, cytatów, stylizacji etc.),
 • przestrzenie przeszłości kultury muzycznej i „nowa przeszłość” – przemiany kulturowe w postrzeganiu (recepcji i wartościowaniu) muzyki dawnych epok,
 • muzyczne sposoby upamiętniania dorobku poprzednich pokoleń, wiedza o historii kultury muzycznej jako źródło inspiracji/pre-tekst współczesnej twórczości muzycznej,
 • współczesne dzieło muzyczne – analiza i interpretacja w perspektywie muzyki przeszłości,
 • tradycja muzyczna i pokolenie „cyfrowych tubylców” (digital natives) – sposoby wyjaśniania i interpretacji faktów kultury muzycznej,
 • tradycja muzyczna jako przedmiot współczesnej refleksji o muzyce.

Prezentacja referatu łącznie z przykładami muzycznymi nie powinna przekraczać 20 minut. Językiem konferencyjnym jest język polski oraz angielski, przy czym wygłaszaniu referatu w języku polskim powinna towarzyszyć prezentacja w języku angielskim lub przetłumaczony referat, dostarczony organizatorom do dnia 10 marca 2017 roku.

Uczestnikom konferencji oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie oraz skromne honorarium.

Bardzo serdecznie prosimy Państwa o zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji i podanie (w języku polskim i angielskim):

 • tytułu wystąpienia,
 • noty biograficznej (do 400 znaków),
 • abstraktu referatu (do 3000 znaków),

do dnia 10 stycznia 2017 roku.

Po otrzymaniu przez Państwa – do dnia 31 stycznia 2017 r. – informacji o przyjęciu w poczet uczestników konferencji, prosimy – w terminie do 20 lutego 2017 r. – o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł. na konto Akademii:

BZ WBK S.A. VI O/POZNAŃ 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

Zgłoszenie, temat, nota biograficzna i abstrakt oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać dr Julii Gołębiowskiej na adres:

golebiowska.julia@gmail.com

Dalsze, szczegółowe informacje otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

Do pobrania:

XIV Konferencja – zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

14th International Conference
from the series “Musica Practica, Musica Theoretica”

On behalf of the Faculty of the Theory of Music at the I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań we would like to invite you to participate in the 14th International Conference from the series “Musica Practica, Musica Theoretica” – The music of the past in the postmodern world to be held on 4th–5th April 2017 in our Academy’s Presidential Hall.

The conference shall concentrate on issues referring to a musical work and various relations between artistic and composing theory and practice. This time, it will refer to how musical past functions in a postmodern world considering the whole vagueness and indefiniteness of the postmodern stage. The focus of the meeting will be in particular on:

 • the music of past ages as a source of postmodern games (using musical tradition in the form of metatexts, citations, stylizations etc.),
 • spaces of the past of musical culture and a „new past” – cultural changes in the perception (reception and evaluation) of the music of past eras,
 • musical ways of commemorating the achievements of past generations,
 • knowledge of the history of musical culture as a source of inspiration/pre-text of the contemporary musical creativity,
 • a contemporary musical work – analysis and interpretation in the perspective of the music of the past,
 • musical tradition and the generation of „digital natives” – methods of explaining and interpreting facts of musical culture,
 • musical traditions as a subject of contemporary reflection on music.

The lecture, including musical excerpts, should not exceed 20 minutes. The conference shall be held in Polish and English. A paper delivered in Polish should be accompanied by a presentation in English or a translated paper supplied to the organizers no later than on 10 march 2017.

Conference participants shall be offered accommodation, board and modest remuneration.

You are kindly requested to declare your willingness to take part in the conference and send us (in Polish and English):

 • presentations’ title
 • biographic note (up to 400 characters),
 • abstract of your paper (up to 3000 characters).

no later than 10th January 2017.

Upon receiving our acceptance (no later than 31st January 2017) you will be asked to transfer a conference fee of PLN 300, till 20th February 2017, to the following account number:

BZ WBK S.A. VI O/POZNAŃ 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

Your application, subject, biographic note and abstract of the presentation should be sent to Julia Gołębiowska, Ph.D.’s email adress:

golebiowska.julia@gmail.com

Further details shall be sent at a later date.

Download:

Invitation in English

Application form