Struktura

Dyrekcja:

dyrektor biblioteki
dr Ewa Rzanna-Szczepaniak
bibliotekarz systemowy
tel. +48 61 8 568 974, pok. 86
e-mail: erzanna@amuz.edu.pl

Dyżur: codziennie 13.00-14.00

z-ca dyrektora
mgr Jarosław Sieczkowski
tel. +48 61 8 568 975, pok. 88
e-mail: jsieczkowski@amuz.edu.pl

 

Gromadzenie zbiorów:
tel. +48 61 8 568 974
dr Ewa Rzanna-Szczepaniak e-mail: erzanna@amuz.edu.pl

Profil zbiorów Biblioteki związany jest z problematyką pracy Uczelni. Na całokształt zbiorów składają się cztery podstawowe grupy: druki muzyczne, druki zwarte, czasopisma, nagrania.

W zasobie bibliotecznym najliczniejsza jest kolekcja materiałów nutowych – aktualnie obejmuje ponad 51 tys. pozycji.

W kolekcji druków muzycznych znajdują się XIX-wieczne wydania dzieł, m.in.: Zbiór pieśni z melodyjami[!] w kościele rzymskokatolickim od najdawniejszych czasów używanych (Poznań 1867); Canzionale (Poznań 1846); kompletne wydanie dzieł J.S. Bacha Bach-Gesellschaft Ausgabe (Lipsk 1851); zbiory z początku XX wieku, m.in.: Graduel Romain (Paryż 1926); Cantus selecti – ex libris Vaticanis et solesmensibus (Rzym 1928); szereg kompozycji wydanych przez Spółkę Gebethner i Wolff, m.in.: Siedem preludjów[!] H. Opieńskiego (Warszawa 1912) – cykl poświęcony Kazimierzowi Tetmajerowi z dedykacją kompozytora; seria Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego – utwory kompozytorów polskich i obcych, wydawane w latach 1926-1949. Na podkreślenie zasługuje fakt systematycznego gromadzenia kompletnych wydań dzieł największych kompozytorów: G.P. Palestriny, C. Monteverdiego, J.S. Bacha, G.F. Haendla, D. Scarlattiego, W.A. Mozarta, L. v. Beethovena, J. Brahmsa, F. Chopina, S. Moniuszki oraz K. Szymanowskiego.

Zbiór książek przekroczył 20 tys. woluminów. Tworzą go: literatura naukowa i dydaktyczna dotycząca muzyki powszechnej, a więc teorii i historii muzyki, instrumentoznawstwa, krytyki i pedagogiki muzycznej oraz encyklopedie, bibliografie osobowe, katalogi twórczości, słowniki, informatory i przewodniki muzyczne.

 

Opracowanie zbiorów:
tel. +48 61 8 568 975
mgr Joanna Skowrońska e-mail: jskowronska@amuz.edu.pl
mgr Jarosław Sieczkowski e-mail: jsieczkowski@amuz.edu.pl

 

Udostępnianie zbiorów:

Wypożyczalnia
tel. +48 61 8 568 963

Elżbieta Cieślak e-mail: ecieslak@amuz.edu.pl

Czytelnia / informacja naukowa
mgr Karolina Zgodzińska e-mail: kzgodzinska@amuz.edu.pl

Postanowienia wstępne

1.       Zbiory biblioteczne udostępnia się w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej i laboratorium odsłuchu.

2.       Biblioteka Główna udostępnia swoje zbiory poprzez wypożyczanie:

a)        indywidualne,

b)       międzybiblioteczne innym bibliotekom.

3.       Biblioteka Główna udostępnia na miejscu zbiory innych bibliotek krajowych sprowadzone za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej, w oparciu o odrębny regulamin.

4.       Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów laboratorium odsłuchu, określa odrębny regulamin, w oparciu o regulamin Biblioteki Głównej.

5.       Biblioteka Główna może pobierać opłaty za następujące usługi:

1)       wysyłanie upomnień czytelnikom nie zwracającym w terminie wypożyczonych materiałów,

2)       udostępnianie zbiorów do celów komercyjnych.

6.       Cennik opłat ustala dyrektor Biblioteki Głównej, a zatwierdza rektor Akademii Muzycznej.

7.       Czytelnicy zamawiający materiały z innych bibliotek krajowych mogą być obciążeni kosztami, jeśli biblioteki posiadające poszukiwane materiały zażądają takiej opłaty.

8.       Biblioteka Główna umożliwia czytelnikom korzystanie ze stanowisk komputerowych – do celów naukowych i dydaktycznych.

 

Wypożyczanie z Biblioteki Głównej

9.       Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają:

1)       pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu,

2)       inni za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej.

10.   Do wypożyczania materiałów bibliotecznych upoważnia:

1)       legitymacja studencka dla studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu,

2)       magnetyczna karta biblioteczna wydana na podstawie dowodu osobistego, po wypełnieniu karty zapisu.

11.   Osoby spoza uczelni mają obowiązek dostarczyć do biblioteki aktualną informację o zatrudnieniu, wystawioną przez zakład pracy (aktualizowaną na początku każdego roku akademickiego).

12.   Dzieła oznaczone żółtym paskiem mogą być wypożyczane na zewnątrz, na podstawie dowodu osobistego (maksymalny czas wypożyczenia wynosi 48 godzin).

13.   Inne jednostki organizacyjne uczelni mają prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki Głównej na podstawie umowy zwieranej przez kierownika danej jednostki z dyrektorem Biblioteki Głównej.

14.   Zbiory biblioteczne wypożycza się:

1)       studentom Akademii Muzycznej w Poznaniu – na 1 semestr,

2)       pracownikom Akademii Muzycznej w Poznaniu – na  1 rok akademicki,

3)       pozostałym czytelnikom – na 1 miesiąc.

15.   Po upływie okresu wypożyczenia czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów lub przedłużenia terminu zwrotu.

16.   Biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

17.   Na czytelnika, który nie zwrócił dzieł w wyznaczonym terminie, nakłada się karę, której wysokość określa dyrektor Biblioteki Głównej na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w sprawie opłat manipulacyjnych.

18.   Za uchylanie się od zwrotu wypożyczonych materiałów oraz od uregulowania zobowiązań finansowych Czytelnik zostaje pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki Głównej (wypożyczalni  i czytelni).

19.   Korzystający ze zbiorów Biblioteki Głównej ponoszą odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo wypożyczonych dzieł oraz ich terminowy zwrot.

20.   W przypadku zgubienia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest:

1)       zwrócić identyczny egzemplarz lub

2)       zapłacić za zagubiony egzemplarz (6-krotną średnią cenę ustalaną na podstawie średniej kwoty zakupów) lub

3)       zakupić publikacje wskazane przez dyrektora biblioteki, których łączny koszt wynosi 6-krotną średnią cenę ustalaną jw.

21.   Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności do  zagubionego lub uszkodzonego obiektu.

22.   Czytelnik pokrywa również inne koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego regulaminu, poniesione przez bibliotekę; dyrektor biblioteki może również obciążyć czytelnika kosztami naprawy zniszczonych przez niego urządzeń i sprzętu bibliotecznego.

 

Udostępnianie na miejscu

 

23.   Osoby, które nie mają prawa do zapisania i wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz mogą z nich korzystać na miejscu,
w czytelni.

24.   Poza bibliotekę nie wypożycza się:

1)       wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym,

2)       zbiorów specjalnych (starych druków, rękopisów),

3)       dzieł rzadkich i cennych (oznaczonych czerwonym paskiem) przeznaczonych decyzją dyrektora Biblioteki Głównej do korzystania na miejscu – w czytelni,

4)       czasopism,

5)       dzieł wydanych przed 1930 rokiem,

6)       dzieł w złym stanie zachowania,

7)       dzieł sprowadzonych z innych bibliotek,

8)       prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych.

25.   Wykonywanie odbitek kserograficznych dzieł wydanych przed 1901 rokiem jest  zabronione. Dzieła wydane w latach 1901 – 1930  oraz wydane po 1930  ale w złym stanie , mogą być kserowane wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki.

26.   Pracownicy biblioteki uprawnieni są do kontrolowania osób opuszczających czytelnię.

Postanowienia końcowe

27.   Ze względów bezpieczeństwa nie zezwala się na wnoszenie do biblioteki odzieży wierzchniej, toreb, plecaków, instrumentów; pracownik biblioteki ma prawo odmówić prawa do korzystania z zasobów bibliotecznych osobom nie przestrzegającym tego zarządzenia.

28.   Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

29.   W przypadku naruszenia regulaminu przez Czytelnika, dyrektor biblioteki może ograniczyć jego prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

30.   Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej; od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do rektora Akademii Muzycznej.

31.   Czas otwarcia Biblioteki Głównej reguluje osobne zarządzenie; dyrektor biblioteki może okresowo ograniczyć godziny otwarcia Biblioteki Głównej – dotyczy to zwłaszcza okresu wakacji oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych.

32.   Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz działalnością informacyjną i usługową Biblioteki Głównej można zgłaszać ustnie lub pisemnie dyrektorowi biblioteki.

33. Wynoszenie poza bibliotekę zbiorów bibliotecznych bez dopełnienia obowiązujących formalności, jak również przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki Głównej, podlega sankcjom karnym.

34.   Pracownicy biblioteki uprawnieni są do kontrolowania osób opuszczających bibliotekę.

35.    Zwiedzanie Biblioteki Głównej wymaga zgody dyrektora biblioteki.

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna:

tel. +48 61 85 68 975
mgr Karolina Zgodzińska e-mail: kzgodzinska@amuz.edu.pl

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ*

1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają prawo korzystać studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Poznaniu zapisani do Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

2. Zamówienie na niezbędne i nieosiągalne w Poznaniu materiały biblioteczne czytelnik składa osobiście.

3. Zamówione przez czytelnika tytuły mogą być sprowadzone z bibliotek uczestniczących w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, do której należą: biblioteki naukowe, biblioteki publiczne, biblioteki pedagogiczne, biblioteki naczelnych organów władzy i administracji państwowej, biblioteki ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

4. Czytelnik, który nie zna dokładnych danych bibliograficznych, podaje źródło informacji o poszukiwanej pozycji, pracownik Wypożyczalni Międzybibliotecznej pomoże w jej zlokalizowaniu za pomocą dostępnego katalogu on-line.

5. Jeśli poszukiwana pozycja znajduje się na terenie Poznania, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pomaga w jej zlokalizowaniu, czytelnik musi do niej dotrzeć sam.

6. Czytelnik składa zamówienie na jednolitym formularzu rewersu.

7. Czytelnik na rewersie podaje opis bibliograficzny, który powinien zawierać:

1) dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania

2) dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

8. Rewersy powinny być wypełniane przez zamawiającego czytelnie.

9. Zamówienia powinny być realizowane w terminie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

10. Czytelnik może wykonać odbitkę kserograficzną z fragmentów dzieł. Koszt powielenia dokumentów wtórnych ponosi czytelnik.

11. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej.

12. Wypożyczenia z bibliotek krajowych są bezpłatne.

* Przygotowane na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 roku w sprawie zasad wypożyczania międzybibliotecznego.

 

Laboratorium odsłuchu:

tel. +48 61 8 568 947
mgr Bogna Kostrzewa-Dubel e-mail: : bognadel@wp.pl

 

Skip to content