REGULAMIN GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI IM. STEFANA STULIGROSZA

Regulamin Konkursu
„Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza”

1. Organizatorzy:

a. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej także „Akademia Muzyczna”),
b. Fundacja „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki”

2. Nazwa Konkursu:

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2018

3. Założenia i cele Konkursu:

a. popularyzacja muzyki chóralnej,
b. upowszechnianie poznańskiej tradycji chóralnej,
c. kultywowanie pamięci o Stefanie Stuligroszu jako postaci zasłużonej dla poznańskiej i polskiej chóralistyki,
d. podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów,
e. wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między chórami,
f. umożliwienie kontaktu z wybitnymi specjalistami z zakresu dyrygentury i emisji głosu,
g. promocja Akademii Muzycznej,
h. promocja miasta Poznania, wzmacnianie pozycji Poznania jako stolicy polskiej chóralistyki,
i. promowanie twórczości chóralnej poznańskich kompozytorów.

4. Termin i miejsce:

a. Termin: 30 listopada – 1 grudnia 2018 (warsztaty), 2 grudnia 2018 (Konkurs)
b. Miejsce: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

5. Warunki uczestnictwa:

a. Warunkiem uczestnictwa jest zdobycie nagrody Grand Prix w określonych niżej konkursach organizowanych w roku 2018:

  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
  • Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT w Legnicy,
  • Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach,
  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi,
  • Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy,
  • Łódzki Festiwal Chóralny CANTIO LODZIENSIS w Łodzi.

– Chóry otrzymują kwalifikację do uczestnictwa w Grand Prix Polskiej Chóralistyki na podstawie decyzji Jury każdego z wymienionych powyżej konkursów.
– Do Konkursu kwalifikowane są tylko chóry polskie. W przypadku, gdy zwycięzcą jednego z powyższych konkursów jest chór zagraniczny, Jury kwalifikuje polski chór, który uzyskał najwyższą nagrodę lub punktację przyznawaną przez Jury danego konkursu. W przypadku uzyskania jednakowej nagrody bądź punktacji przez więcej niż jeden polski chór, Jury kwalifikuje chór wybrany przez siebie.
– W przypadku nieprzyznania nagrody Grand Prix bądź niemożliwości udziału zwycięskiego chóru w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2018 organizatorzy mają prawo zaprosić do udziału w Konkursie chór, który otrzyma kolejną najwyższą nagrodę lub najwyższą punktację.

b. Każdy chór jest zobowiązany do wykonania:

– recitalu złożonego z utworów zróżnicowanych pod względem stylistyki, od 25 do max. 30 minut;
– przynajmniej jeden z utworów musi być napisany przez kompozytora poznańskiego.

c. Dopuszczone jest wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentu zapisanego w partyturze dzieła.
d. W ramach koncertów towarzyszących Konkursowi każdy chór biorący udział w Konkursie zobowiązuje się do współtworzenia z wybranym przez organizatorów poznańskim chórem krótkiego koncertu zorganizowanego na terenie Poznania lub Wielkopolski. Koncerty towarzyszące odbędą się w przeddzień Konkursu w miejscu wskazanym przez organizatora. Szczegóły organizacyjne koncertów towarzyszących zostaną przesłane chórom nie później niż na 2 miesiące przed Konkursem.
e. Płatność:

– Każdy z zakwalifikowanych chórów zobowiązany jest dokonać opłaty konkursowej w wysokości 500,00 zł.
– Opłata powinna być uiszczona na konto Akademii Muzycznej najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Konkursu.
– Opłata nie podlega zwrotowi.
– Nr konta do wpłat: 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907; w treści należy wpisać „Grand Prix” + nazwa chóru.

6. Nagrody:

a. Grand Prix – w wysokości 20 000,00 zł. oraz statuetka,
b. Nagroda dla najlepszego dyrygenta – w wysokość 3 000,00 zł.,
c. Nagroda za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora – w wysokości 3 000,00 zł.

Organizatorzy przewidują możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych. Nagrody te, ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, powinny być zgłoszone do biura Konkursu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem.

7. Program Konkursu:
Szczegółowy program Konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej na 2 miesiące przed Konkursem (do zakwalifikowanych uczestników zostanie przesłany list, pojawi się również informacja na stronie internetowej Konkursu).

8. Jury:

a. Jury stanowić będą uznani chórmistrzowie i dyrygenci. Skład Jury będzie podany do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu. Pracami Jury kieruje jego przewodniczący. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne. Szczegółowe zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury.
b. Jury zobowiązane jest do przyznania przewidzianych przez organizatorów nagród regulaminowych:

– jednej nagrody Grand Prix,
– jednej nagrody dla najlepszego dyrygenta,
– jednej nagrody za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora.

c. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, intonację, emisję i brzmienie zespołu, ogólny wyraz artystyczny.
d. W skład Jury nie mogą wchodzić: Dyrektor Konkursu, członkowie Kapituły Konkursu, członkowie zespołu organizacyjnego Konkursu.

9. Organizatorzy zapewniają

a. nagrody i dyplomy dla zwycięzców,
b. dyplomy uczestnictwa dla każdego chóru,
c. salę do rozśpiewania dla każdego chóru,
d. możliwość przeprowadzenia próby akustycznej w Auli Nova Akademii Muzycznej,
e. opiekunów – pilotów dla każdego z chórów,
f. wyżywienie i (częściowo) zakwaterowanie we wskazanym przez organizatora miejscu,
g. możliwość uczestnictwa w warsztatach chóralnych,
h. zwiedzanie Poznania, w tym miejsc związanych z poznańską chóralistyką.

10. Informacje i dane kontaktowe:

a. Dyrektor Konkursu (kontakt w kwestiach artystycznych):

Marek Gandecki
tel. 601 555 888
e-mail: marek.gandecki@grand.prix.stuligrosz.pl

b. Kierownik produkcji:

Krzysztof Panek
tel. 695 592 906
e-mail: krzysztof.panek@grand.prix.stuligrosz.pl

c. Biuro Konkursu:

Małgorzata Pawłowska
tel. 662 712 218
e-mail: biuro@grand.prix.stuligrosz.pl

d. Adres do korespondencji pocztowej:

Biuro Konkursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
ul. Św. Marcin 87
61-808 Poznań

11. Prawa autorskie i pokrewne oraz wizerunek.

A. Uczestnik Konkursu (każdy członek chóru) biorąc w nim udział tym samym nieodpłatnie:

a. wyraża zgodę na dokonanie przez organizatorów lub przez osoby wybrane przez organizatorów utrwalenie audialne, wizualne (w tym fotograficzne) i audiowizualne jego artystycznych wykonań mających miejsce w ramach Konkursu oraz koncertów towarzyszących oraz przenosi na Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a także Fundację „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” (na rzecz każdego odrębnie w pełnym zakresie) wszelkie prawa majątkowe do tych artystycznych wykonań zgodnie z pkt. B poniżej,
b. wyraża zgodę na utrwalenie audialne, wizualne (w tym fotograficzne) i audiowizualne swojego wizerunku podczas trwania Konkursu (w tym wykonywania utworów) oraz zezwala Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a także Fundacji „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” (każdemu odrębnie w pełnym zakresie) na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie i koncertach towarzyszących,
c. upoważnia Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu a także Fundację „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” (każdego odrębnie w pełnym zakresie) do wykonywania jego osobistych praw związanych z artystycznymi wykonaniami, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający organizatorów w wykonywaniu ich praw nabytych na podstawie niniejszego regulaminu,
d. przenosi na rzecz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a także Fundacji „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” (każdego odrębnie w pełnym zakresie) prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz zezwala Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a także Fundacji „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” (każdego odrębnie w pełnym zakresie) na korzystanie z artystycznych wykonań i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego prawa; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie artystycznych wykonań i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem.

B. Przeniesienie i udzielenie praw, o których mowa w pkt. A jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym wszelkich nośnikach audio, wideo lub audiowizualnych i innych nośnikach zapisów i pamięci, uploading, downloading, digitalizację, użycie w utworze multimedialnym,
b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a. powyżej – wprowadzanie ich do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie,
c. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:

– emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, wysokiej rozdzielczości [HD], trójwymiarowej [3D]), systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez niej, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand);
– wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez niej, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;
– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

C. Przeniesienie i udzielenie praw wymienionych powyżej następuje z chwilą ustalenia artystycznych wykonań. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową artystycznych wykonań, o których mowa w pkt. A powyżej.
D. W zakresie praw nabywanych na podstawie niniejszego regulaminu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a także Fundacji „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” (każdemu odrębnie w pełnym zakresie) przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

12. Ustalenia końcowe:

a. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.
b. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
c. Przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.
d. W przypadku różnic w interpretacji regulaminu ostateczna decyzja należy do organizatora.
e. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content