Struktura Wydziału

Katedra Chóralistyki

Kierownik – prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

Skład:

 1. prof. dr hab. Leszek Bajon
 2. prof. dr hab. Przemysław Pałka
 3. prof. dr hab. Leon Zaborowski
 4. prof. dr hab. Marek Gandecki
 5. dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM
 6. dr hab. Jan Borowski , prof. AM
 7. dr hab. Tomasz Dzięcioł , prof. AM
 8. dr Maciej Grosz, ad.
 9. dr Paweł Łuczak, ad.
 10. dr Marianna Majchrzak, ad.
 11. dr Maciej Bolewski, ad.
 12. mgr Sławomira Raczyńska, as.
 13. mgr Izabela Zalewska, as.
 14. mgr mjr Paweł Joks, st. wykł.

 

Katedra Chóralistyki odpowiada merytorycznie za proces kształcenia dyrygentów chóralnych i orkiestr dętych. Organizuje koncerty, m.in. cykle: Pedagodzy i ich chóry oraz Absolwenci ich chóry, warsztaty, seminaria i kursy poświęcone problematyce związanej z chóralistyką, na które zapraszani są wybitni dyrygenci z Polski i zagranicy. Najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Chóralistyki jest jedyny w Polsce Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych dla studentów uczelni muzycznych, który od roku 2014 nosi imię jego pomysłodawcy – prof. Stanisława Kulczyńskiego.

 

 

Katedra Edukacji Muzycznej

Kierownik: prof. dr hab. Leon Zaborowski

Skład:

1. dr Mariusz Baranowski, st. wykł.
2. dr Małgorzata Okupnik, st. wykł.
3. mgr Grażyna Przepierska
4. mgr Witold Rogowski, wykł.
5. mgr Bogumiła Szeligowska-Wojtecka
6. mgr Magdalena Andrys, as.
7. mgr Andrzej Bielerzewski, as.
8. mgr Agnieszka Chwastek, as.
9. mgr Natalia Kłysz-Sokalska, as.
10. mgr Radosław Mateja, as.
11. mgr Damian Myśliński, as.

Katedra Edukacji Muzycznej jest jednostką dydak­tyczną i naukowo-badawczą, funkcjonującą w ramach Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Katedra Edukacji Muzycznej powstała w 1961 roku wówczas jako Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był doc. Edmund Maćkowiak, ówczesny rektor PWSM w Poznaniu. W 1971 roku, po śmierci prof. E. Maćkowiaka, kierownictwo Katedry przejął doc. Witold Rogal. W latach 1975 – 1983 Katedra pracowała pod kierunkiem doc. Haliny Sobierajskiej, a w latach 1983 – 2012  prowadzona była przez prof. dr Antoniego Grochowalskiego.  Od roku akademickiego 2012/2013 pra­cami Katedry kie­ruje prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski.

Działalność Katedry obejmuje następujące zakresy edukacji muzycznej:

 • działania na rzecz unowocześniania procesu kształcenia studentów na Wydziale;
 • prace związane z modernizacją  edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym;
 • opracowanie  materiałów do  przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia;
 • naukową współpracę z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Do głównych obsza­rów zain­te­re­so­wań Katedry należą:

 • teoria i metodyka szkolnej edukacji muzycznej;
 • popularyzacja systemów Emila Jaques-Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya oraz nowoczesnych metod edukacji muzycznej;
 • popularyzacja sztuki muzycznej;
 • prowadzenie badań z udziałem studentów (m. in. nad: sylwetką nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, rozwojem muzycznym dzieci, zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, skutecznością w zakresie stosowania metod edukacji muzycznej, wybranymi zagadnieniami historii, metod, programów, podręczników z dziedziny wychowania muzycznego);
 • podnoszenie kompetencji pedagogicznych, artystycznych i medialnych nauczycieli.

Katedra Edukacji Muzycznej organizuje:

 • konferencje naukowe, warsztaty, seminaria i sympozja (m.in. coroczną Międzynarodową Konferencję z cyklu NOWOCZESNE METODY EDUKACJI MUZYCZNEJ);
 • studenckie konferencje naukowe;
 • koncerty umuzykalniające dla dzieci;
 • koncerty i konkursy chórów szkolnych (m.in. w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska);
 • współpracę z innymi uczelniami w kraju i za granicą;
 • opracowanie programów nauczania, skryptów, materiałów edukacyjnych

Katedra stale współpracuje z:

 • Kuratorium Oświaty  w Poznaniu;
 • różnego typu szkołami ogólnokształcącymi;
 • POSM nr 2 I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu;
 • Fundacją Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki.

Katedra Edukacji Muzycznej sprawuje opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym Edukacji Muzycznej.

 

Zakład Muzyki Kościelnej

Kierownik: ks. dr hab. Mariusz Białkowski, ad.

Skład:

 1. prof. dr hab. Leszek Bajon
 2. prof. dr hab. Elżbieta Wiechowicz-Karolak
 3. prof. dr hab. Marek Gandecki
 4. prof. dr hab. Sławomir Kamiński
 5. dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM
 6. dr Waldemar Gawiejnowicz, ad.
 7. dr Maciej Grosz, ad.
 8. dr Marianna Majchrzak, ad.
 9. ks. mgr Szymon Bajon

Zakład Muzyki Kościelnej prowadzi kształcenie muzyków kościelnych, którzy podejmuję obowiązki jako organiści, dyrygenci oraz kantorzy w parafiach. Obok nadzoru dydaktycznego, Zakład organizuje liturgie, koncerty związane z okresami roku liturgicznego, coroczne sympozja naukowe; jest pomysłodawcą koncertów papieskich. Istniejące przy Zakładzie Koło Naukowe Studentów specjalności muzyka kościelna w comiesięcznych spotkaniach prezentuje i pogłębia rozumienie wyznaczonych problemów, które korelują z zaplanowaną tematyką roku pracy.

 

Zakład Emisji Głosu

Kierownik: dr Paweł Łuczak, ad.
Dyżur: czwartek 10.15-11.00, s. 204

Skład:

 1. prof. dr hab. Elżbieta Stengert
 2. mgr Marcin Bednarek, st. wykł.
 3. mgr Przemysław Czekała, st. wykł.
 4. mgr Magdalena Andrys, as.

Zakład Emisji Głosu odpowiada merytorycznie za proces kształcenia z zakresu emisji głosu dyrygentów chóralnych, nauczycieli muzyki i muzyków kościelnych. Organizuje  koncerty, warsztaty, seminaria i kursy poświęcone tematyce związanej z problematyką chóralnej i indywidualnej emisji głosu, na które zapraszani są wybitni soliści, zespoły, chórmistrzowie, emisjoniści oraz dyrygenci z Polski i zagranicy.