Katedra Teorii Muzyki

Katedra Teorii Muzyki

Katedra Teorii Muzyki powstała w styczniu 2015 roku (wcześniej, od 1993 roku do końca 2014 roku, w ramach Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki funkcjonował – założony i prowadzony przez dr Janinę Tatarską – Zakład Teorii Muzyki) jako jednostka merytoryczna, prowadząca działalność naukową, w strukturach Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki. Skupia i integruje grupę teoretyków muzyki, muzykologów, historyków i psychologów muzyki. Do jej głównych zadań należy:

 • inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dyscypliny teoria muzyki,
 • opieka nad badaniami własnymi członków Katedry,
 • opieka i pomoc w uzyskiwaniu awansu zawodowego członków Katedry,
 • organizacja konferencji naukowych i metodycznych, sympozjów, warsztatów i wykładów,
 • nadzór i aktywne uczestnictwo w wydawaniu czasopisma naukowego wydziału: „De musica commentarii” (rocznik),
 • opieka nad działalnością naukową studentów wydziału, w tym akceptacja i opiniowanie tematów prac magisterskich i licencjackich oraz pomoc w organizacji studenckich sesji naukowych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów, wynikających z działalności naukowej i dydaktycznej, pracowników skupionych w Katedrze.

 

Działalność naukowa

W centrum zainteresowań zespołu naukowców Katedry Teorii Muzyki usytuowana jest muzyka XIX, XX i XXI wieku; dominują badania dotyczące muzyki polskiej, ważne miejsce zajmują także studia nad kulturą muzyczną Poznania, w tym twórczością środowiska kompozytorskiego – jego historią i współczesnością. W rozważaniach poruszana jest problematyka z zakresu historii, filozofii, psychologii, estetyki i teorii muzyki.

Obecnie – w ramach prac Katedry – prowadzone są następujące programy badawcze:

 1. Twórczość operowa kompozytorów polskich pokolenia Y
 2. Twórczość Franza Xavera Scharwenki w perspektywie niemieckiej i polskiej kultury muzycznej
 3. Dokumentacja życia i twórczości Feliksa Nowowiejskiego
 4. Kompozytorzy poznańscy. Analiza postaw twórczych i estetycznych w kontekście przemian stylistycznych
 5. Balet i krytyka baletowa w Polsce
 6. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” – geneza, dzieje, patriotyczne przesłanie

Zespół Katedry Teorii Muzyki tworzą:

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska – kierownik

dr Mikołaj Rykowski, ad. – zastępca

mgr Teresa Brodniewicz – członek honorowy

mgr Janusz Kempiński – członek honorowy

dr Janina Tatarska – członek honorowy

dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM

dr Stefan Drajewski, ad.

dr Julia Gołębiowska, ad.

dr Małgorzata Pawłowska, ad.

dr Ewa Rzanna-Szczepaniak

dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, ad.

dr Iwona Fokt, ad.

mgr Maria Majewska-Mocek, as.