Struktura Wydziału

Katedra Wokalistyki

Kierownik – prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil

Pierwszym kierownikiem Katedry Wokalistyki, powołanej na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego była prof. Irena Winiarska. Po niej kierownictwo objęła prof. Ewa Wdowicka, która w 2005 roku złożyła funkcję w ręce prof. zw. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil. Od tamtego czasu, aż do obecnej chwili, następczyni profesor Wdowickiej konsekwentnie i z powodzeniem wypełnia powierzone jej obowiązki.

Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania jednostki wydziałowej, Katedra nadzoruje proces kształcenia studentów, oraz koordynuje działania kadry pedagogicznej ukierunkowane na wspieranie indywidualnego rozwoju studentów.

W obszarze zadań realizowanych przez Katedrę znajdują się zarówno merytoryczne prace koncepcyjne jak i prace organizacyjne, związane z prowadzeniem efektywnego procesu dydaktycznego na Wydziale.

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra Katedry niezmiennie doskonali swoje kompetencje pedagogiczne i naukowe, motywując adeptów wokalistyki do osiągania wysokich wyników w nauce. Pedagodzy koncertując – zarówno na terenie Uczelni jak i w innych miastach Polski i świata (w tym na prestiżowych festiwalach muzycznych) – dają studenckiej młodzieży asumpt do osiągania własnych sukcesów artystycznych.

Potwierdzeniem dynamicznej i efektywnej pracy pedagogicznej kadry Wydziału Wokalnego skupionej pod auspicjami Katedry są liczne i prestiżowe nagrody, które studenci zdobywają na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych. Ich osiągnięcia można na bieżąco śledzić na stronie Akademii w zakładce „nasze sukcesy” (https://amuz.edu.pl/aktualnosci/).[1]

Do znacznego rozwoju wokalnego studentów przyczyniają się również warsztaty i kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych artystów i pedagogów przyjeżdżających do Poznania zarówno z kraju jak i z zagranicy. Z ramienia Katedry ta dodatkowa forma kształcenia jest często oferowana studentom wokalistyki na terenie ich macierzystej, poznańskiej Uczelni.

Wysoki poziom przygotowania wokalnego młodych śpiewaków, jaki obserwują zaproszeni dydaktycy, owocuje międzynarodową i ogólnopolską międzyuczelnianą wymianą pedagogów. Pracownicy Katedry prowadzą z powodzeniem kursy i warsztaty w Polsce jak i poza granicami kraju, jak również zasiadają – jako członkowie lub przewodniczący – w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych.

Istotnym zadaniem, które na wniosek swoich pracowników Katedra przyjęła do realizacji, jest organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji „Moniuszko In Memoriam – W Kręgu Polskiej Literatury Wokalnej”. Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w roku 2012. W ramach działalności naukowej Katedra organizuje również sesje i wykłady, w tym także poza Uczelnią macierzystą.

Katedra sprawuje patronat oraz merytoryczną opiekę nad Ogólnopolskim Konkursem Arii i Pieśni im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach, Mistrzowskimi Kursami Wokalnymi we Włoszakowicach, Letnimi Kursami Wokalnymi w Drezdenku oraz Letnim Festiwalem i Warsztatami Muzycznymi w Kutnie. Programowe działania Katedry obejmują organizację koncertów, zarówno na terenie Uczelni jak i poza jej obszarem. Biorą w nich udział pedagodzy oraz studenci.

Jednostka podejmuje także inicjatywy mające na celu współpracę i wymianę doświadczeń zarówno z innymi jednostkami wydziałowymi poznańskiej Akademii, jak i z wieloma ośrodkami kultury, sztuki i nauki, zarówno w Polsce jak i za granicą.

[1] Lista wyróżniających się i wybitnych absolwentów Wydziału jest aktualnie w przygotowaniu.

 

Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski

Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej jako jednostka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu powołany został do życia w 2009 roku. Od chwili jego powstania, do końca roku akademickiego 2015/2016, kierownikiem Zakładu była prof. zw. dr hab. Izabela Górska-Krasiel. W roku akademickim 2016/2017 funkcję objął prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski.

Wydziałowa komórka, zgodnie z założeniami stojącymi u podstaw jej powstania, sprawuje merytoryczna opiekę nad realizacją programów nauczania przedmiotów: zespoły wokalne, fortepian ogólny, rosyjska liryka wokalna, niemiecka liryka wokalna i francuska liryka wokalna.

Zakres programowy zadań podejmowanych w ramach działań Zakładu, skupia się także na zapewnieniu merytorycznego wsparcia pianistom – pracownikom Wydziału, którzy nie wchodzą w skład wokalnego grona pedagogicznego, a są współodpowiedzialni za proces wokalnego rozwoju studentów. W sferze tej znajduje się między innymi organizacja na terenie Uczelni kursów kameralistyki wokalnej, prowadzonych przez artystów specjalizujących się w tej dziedzinie, umożliwiająca pianistom poszerzenie umiejętności i zdobywanie doświadczenia oraz koordynowanie współpracy pianistów i wokalistów przy realizacji projektów artystycznych.

Zakład podejmuje współpracę z Wydziałem Instrumentalnym i Międzywydziałową Katedrą Kameralistyki AM w Poznaniu oraz podobnymi jednostkami z innych krajowych i zagranicznych uczelni, przejawiającą się w formie uczestnictwa pianistów w koncertach, wykładach, seminariach i kursach. Jest to istotna forma promocji pianistów-akompaniatorów skupionych w Zakładzie Pieśni i Kameralistyki Wokalnej na forum uczelnianym i poza Uczelnią.

W zakres kompetencji Zakładu wchodzi ocena okresowa pracy pianistów, pomoc w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, głos doradczy w wydziałowych sprawach kadrowych dotyczących zatrudniania pianistów na Wydziale.

Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej prowadzi ścisłą współpracę z Katedrą Wokalistyki AM w Poznaniu w obszarze realizacji projektów artystycznych podejmowanych przez studentów i pedagogów wokalistów. Organizuje między innymi cykliczne koncerty pod nazwą „Wieczory Liryki Wokalnej”, oraz koncerty kameralne zawierające w programie małe formy wokalno-instrumentalne (np. kantaty, motety wraz z chorałami).

Zakład współpracuje także z Kołem Naukowym Studentów Wydziału Wokalnego „Ars Vocalis” przy realizacji studenckich artystycznych inicjatyw.

Skład osobowy Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej

 

Zakład Muzyki Operowej

Kierownik Zakładu Muzyki Operowej: prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz

Zakład Muzyki Operowej jako jednostka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzi swoją działalność od roku akademickiego 2012/2013. W skład Zakładu wchodzą pedagodzy wykładający przedmioty: Zespoły operowe, Warsztaty operowe, Partie operowe, Praca nad rolą, Dykcja i recytacja, Podstawy gry aktorskiej, Ruch sceniczny-taniec oraz pedagodzy prowadzący przedmiot Śpiew solowy.

Zakład powołany został w celu merytorycznego monitoringu procesu dydaktycznego ukierunkowanego na przygotowanie studenta do pracy na scenie w charakterze śpiewaka.

Do zadań jednostki należy między innymi organizacja studenckiej praktyki estradowej, opracowywanie perspektywicznych planów wystawienia studenckich spektakli operowych, operetkowych, musicalowych, oraz wdrożenie ich do realizacji.

W ramach działalności Zakładu prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące problematyki teatru muzycznego i sceny estradowej. Opracowuje się i publikuje materiały naukowe i dydaktyczne związane z tą tematyką, a także pozyskuje i archiwizuje materiały dokumentalne związane z wystawianiem spektakli, takie jak: elementy scenografii, afisze, programy, nagrania etc.

We współpracy z Katedrą Zakład Muzyki Operowej organizuje kursy, warsztaty oraz konferencje naukowo-artystyczne.

Jednostka współpracuje także z krajowymi i zagranicznymi instytucjami muzycznymi w zakresie przygotowania młodych śpiewaków do realizacji ról w spektaklach operowych, operetkowych i musicalowych oraz partii solistycznych i zespołowych na estradach koncertowych.

Skład osobowy Zakładu Muzyki Operowej

Skip to content