Małgorzata Pawłowska

338277_125832510852768_958258277_o

Małgorzata Pawłowska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania:
doktor (teoria muzyki), Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2017
Podyplomowe Studia Edytorstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017
licencjat (filologia duńska), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014

magister (teoria muzyki), Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2012
licencjat (teoria muzyki), Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2010

Stanowisko:
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek:
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność:
teoria muzyki

Zatrudnienie:
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
Wydawnictwo Akademii Muzycznej (redaktor)

Prowadzone przedmioty, Wydział:
Kultura muzyczna wieków XX i XXI, Wydziały II i V

Propedeutyka badań naukowych, Wydziały II i V
Podstawy edytorstwa, Wydział I
Historia muzyki z literaturą wokalną, Wydział III

Kontakt:
mpawlowska@amuz.edu.pl

 

WERSJA ANGIELSKA

Last name and first name
Pawłowska Małgorzata

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2017
Postgraduate studies: editing and electronic publishing, 2017

BA (danish philology), Adam Mickiewicz University, 2014
MA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2012
BA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2010

Position
Assistant professor

Artistic/research discipline
Composition and Theory of Music

Speciality
Theory of Music

Employment at the Faculty
The Faculty of Composition, Conducting, Music Theory and Eurythmics
Editor of the Academic Press

Courses taught, Faculty
Musical Culture of the 20th and 21st Century, Faculties II and V
Introduction to Scientific Research, Faculties II and V
Introduction to Editing, Faculty I

History of Music with Vocal Literature, Faculty III

Contact
mpawlowska@amuz.edu.pl