Hanna Kostrzewska

44

Hanna Kostrzewska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii – Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1993; dr habilitowany sztuki – Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie 2012, tytuł profesora sztuk muzycznych – Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 2014.

Stanowisko
profesor

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne – kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Książki:
1. Sonorystyka, Ars Nova, Poznań 1994; wydanie II – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2009.
2. Analogia i muzyka. Z filozoficznych problemów muzyki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2001.
3. Kazimierz Flatau, z serii Biografie, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2007.
4. Fresk w muzyce polskiej XX i XX wieku. W poszukiwaniu differentia specifica, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2012.

Artykuły:
• Pojęcie sonorystyki w polskiej myśli muzykologicznej, „Muzyka” 1990 nr 1.
• Zarys dziejów Uczelni. Lata 1920-1939, [w:] Akademia Muzyczna w Poznaniu w latach 1920-1995, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 1995.
• Działalność artystyczna Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Wokół problematyki, [w:] Z dziejów kultury muzycznej Poznania, Ars Nova, Poznań 1996.
• Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian Tadeusza Szeligowskiego, [w:] Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła, Ars Nova, Poznań 1998.
• „Ślepcy” – opera kameralna Jana Astriaba, [w:] Opera polska w XX wieku, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1999.
• Muzyka w perspektywie heteronomicznej, [w:] Homines, Ars et Scientia, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2000.
• Analogia jako kategoria filozoficzna, [w:] Homines, Ars et Scientia, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2000.
• Muzyka fortepianowa Kazimierza Serockiego, [w:] Polska kultura muzyczna w XX wieku, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2001.
• Sonoryzm jako forma muzycznej wypowiedzi (na przykładzie wczesnej twórczości K. Pendereckiego), [w:] Polska kultura muzyczna w XX wieku, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2001.
• Teoria znaczenia muzycznego, recenzja książki: Krzysztof Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Langer, [w:] Sztuka i filozofia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
• Akademia Muzyczna w Poznaniu, [w:] Regiony. Wielkopolska, UNITEX, Bydgoszcz 2003.
• System kształcenia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Perspektywa historyczna, [w:] W muzycznym Poznaniu. Tradycje i współczesność, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2004.
• Regulamin III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, [w:] III Międzynarodowy Konkurs Organowy im. F. Nowowiejskiego. Katalog, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2005.
• Źródła inspiracji cyklu „Fresco” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, [w:] Dzieło muzyczne. Estetyka, struktura, percepcja, red. A. Nowak, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2005.
• Muzyka „Éternel” z cyklu „Fresco” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w kontekście źródeł inspiracji, [w:] Muzyka i jej konteksty. Część I, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2005.
• Warstwa dźwiękowa „Fresco V Éternel (Wszechwieczny). La musique pascale (Muzyka wielkanocna) – Człowiek i wiara” na sopran, chór chłopięcy, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Do problematyki, [w:] Muzyka i jej konteksty. Część II. Musica practica – musica theoretica 10, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2006.
• Muzyka sakralna – próba definicji, [w:] „Musica Sacra Nova” 2007/1.
• Dźwięk jako istota i zjawisko. O dwóch rodzajach brzmieniowości dzieła muzycznego, [w:] Dzieło muzyczne. Fenomen dźwiękowy, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2007.
• Al fresco na fortepian, organy i taśmę Zbigniewa Kozuba w perspektywie techniki malarskiej, [w:] De musica commentarii, vol. 1., Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2008.
• Fresk w muzyce polskiej XX wieku. Determinanty estetyczne, [w:] Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
• Idea kształtowania materiału muzycznego w „Éternel” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, [w:] Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XI, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2008.
• Freski M. Sawy w perspektywie semiologicznej, [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia, KUL, Lublin 2009.
• Pieśń nieśmiertelna, [w:] Musica Sacra Nova, Warszawa 2009/2010.
• „Something that is gone” („Coś co odeszło”). Fresk na głos żeński lub męski i smyczki Janusza Stalmierskiego w kontekście funkcji informacyjnej tytułu utworu muzycznego, [w:] De musica comenntarii, t. II, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2010.
• Funkcje tytułu dzieła muzycznego, [w:] Dzieło muzyczne i jego funkcje, red. A. Nowak, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2010.
• Music of „Eternel” from Grazyna Pstrokońska-Nawratil’s “Fresco” cyklein the context of inspiration sources, [w:] Music and theory. Selected articles, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2010.
• “Freski” Mariana Sawy w perspektywie semiologicznej, [w:] Musica Sacra Nova, nr 5, Warszawa 2012.
• Twórczość kameralna Feliksa Nowowiejskiego, [w:] De musica commentarii, vol. 4, Poznań 2013.

SESJE NAUKOWE, WYKŁADY:

• Wykład inauguracyjny Sonorystyka w dziejach kultury muzycznej, Akademia Muzyczna, Poznań 1993.
• Wykład inauguracyjny Sonorystyka w dziejach kultury muzycznej, Akademia Muzyczna, Szczecin 1993.
• Sonorystyczna koncepcja analizy muzycznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody analityczno-muzyczne w kontekście szeroko pojętego wychowania muzycznego, Zielona Góra 1994.
• Powstanie i pierwsze lata działalności Akademii Muzycznej w Poznaniu, Ogólnopolska Sesja Naukowa Tradycja, kultura, muzyka, Poznań 1995.
• „Ślepcy” – opera kameralna Jana Astriaba, I Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Opera polska w XX wieku, Poznań 1998.
• Sonorystyka jako forma muzycznej wypowiedzi w XX wieku, Sesja Naukowo-Artystyczna Język – System – Styl – Forma, Bydgoszcz 1998.
• Muzyka w perspektywie heteronomicznej, II Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznań 1999.
• Muzyka w perspektywie heteronomicznej, Sesja Naukowo-Artystyczna Język – System – Styl – Forma, Bydgoszcz 1999.
• Twórczość fortepianowa Kazimierza Serockiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska kultura muzyczna XX wieku, Poznań 1999.
• Koncepcje estetycznomuzyczne w perspektywie historycznej, wykład w ramach V Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznań 2002.
• Struktury muzyczne jako analogaty zjawisk pozamuzycznych, Sesja Naukowo-Artystyczna Język – System – Styl – Forma, Bydgoszcz 2002.
• System kształcenia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Perspektywa historyczna, Ogólnopolska Sesja Naukowa Musica practica, musica theoretica, Poznań 2004.
• Źródła inspiracji cyklu „Fresco” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Międzynarodowe Sympozjum: Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja, Bydgoszcz 2004.
• Muzyka „Éternel” z cyklu „Fresco” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w kontekście źródeł inspiracji, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Musica practica, musica theoretica, Poznań 2005.
• Opera „Ślepcy” Jana Astriaba, Konferencja naukowa Jan Astriab – człowiek, dzieło, konteksty, Poznań 2006.
• Dźwięk jako istota i zjawisko. O dwóch rodzajach brzmieniowości dzieła muzycznego, Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa Brzmienie w muzyce XX i XXI wieku, Poznań 2009.
• Fresk w muzyce polskiej. Determinanty estetyczne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Musica practica, musica theoretica, Poznań 2006.
• Dźwięk jako istota i zjawisko. O dwóch rodzajach brzmieniowości dzieła muzycznego, III Międzynarodowe Sympozjum: Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy, Bydgoszcz 2006.
• Idea kształtowania materiału muzycznego w „Éternel” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, XI Konferencja Naukowa: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, Wrocław 2007.
• Freski Mariana Sawy w perspektywie semiologicznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Musica practica, musica theoretica, Poznań 2007.
• Al Fresco Zbigniewa Kozuba w perspektywie techniki malarskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Musica practica, musica theoretica, Poznań 2008.
• Funkcje tytułu dzieła muzycznego, VI Międzynarodowe Sympozjum Dzieło muzyczne i jego funkcje, Bydgoszcz 2009.
• Starocerkiewna ikonografia u źródeł „Trzech fresków symfonicznych” Romualda Twardowskiego, IX Międzynarodowe Sympozjum Dzieło muzyczne i jego źródła, Bydgoszcz 2012.
• Wykład: Prezentacja działalności Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu, Królewskie Konserwatorium Muzyczne, Madryt 2012 (w ramach programu Erasmus).
• Wykład: Fresk w muzyce polskiej XX i XX wieku. W poszukiwaniu differentia specifica,
w ramach cyklu Ex cathedra, Akademia Muzyczna, Poznań 2012.
• „Przenikania. Fresk symfoniczny” Zbigniewa Kozuba. O przydatności kategorii analogii
w procesie interpretacji dzieła muzycznego, III Międzynarodowa Konferencja Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis, Wrocław 2012.
• Udział w: Multiculturalism Seminar: The Czech Republic, Poland and Israel; Tel Aviv, Izrael – maj 2013.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
– Grant indywidualny KBN: Analogia i muzyka. Z filozoficznych problemów muzyki (1998-2001). Uzyskanie w Komitecie Badań Naukowych, w Sekcji Nauk o Sztuce pozytywnej oceny projektu badawczego na podstawie raportu końcowego: merytorycznego i finansowego – styczeń 2002.
– Kierownictwo projektu badawczego (miasta Poznania): Twórczość kompozytorska
F. Nowowiejskiego w zbiorach poznańskich (2006).
– Kierownictwo projektu badawczego (miasta Poznania): Biografia Kazimierza Flataua (2007); publikacja: Kazimierz Flatau, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2007.
– Kierownictwo projektu badawczego (miasta Poznania): Dokumentacja twórczości Feliksa Nowowiejskiego: merytoryczne opracowanie katalogu utworów (2009-2011).

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
• Srebrny Krzyż Zasługi (2000)
• Medal Bene Merenti (2000)
• Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury (2002)
• Odznaka Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008)
• Medal z okazji 100-lecia Roty F. Nowowiejskiego (2010)
• Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 2012.
• Nagrody Rektorskie: w 1993, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2012 i w 2013 roku.

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Estetyka muzyki, W> I. II. IV, V
Seminarium pracy magisterskiej, W. I
Seminarium pracy licencjackiej, W. I
Seminarium dla doktorantów, W. II

Kontakt: 
hkostrzewska@amuz.edu.pl