Paweł Joks

Paweł Joks

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2019

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Dyrygentura

Specjalność
Dyrygentura orkiestr dętych

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Dyrygentura orkiestr dętych
Orkiestra dęta dla dyrygentów
Literatura specjalistyczna
Praktyki zawodowe

Kontakt
pjoks@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie trąbki prof. Romana Grynia w roku 2000 oraz Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
w klasie Dyrygentury prof. Henryka Gostomskiego w roku 2001.

Z orkiestrami dętymi związany zawodowo od 1987 roku, początkowo jako elew (uczeń) Orkiestry Garnizonowej w Ostrowie Wielkopolskim (1987-1994), następnie muzyk-solista Orkiestry Wojskowej we Wrocławiu (1994-1995) oraz muzyk-koncertmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Poznaniu.
W 2002 roku został Dowódcą-Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, którą kieruje do chwili obecnej. Od 2008 roku prowadzi Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Tarnowo Podgórne, a od roku 2011 jest w tej samej miejscowości nauczycielem gry na trąbce w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia.
Dowodzona przez niego Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych konsekwentnie podnosi swój poziom artystyczny, wzbogaca repertuar odnosząc sukcesy na terenie Polski i po za jej granicami. Zespół ten koncertował w prawie wszystkich krajach Europy, występował także Rosji, Chinach oraz USA.
Od 2005 roku połączył pracę artystyczną z działalnością charytatywną, koncertując dla takich instytucji jak: Hospicjum Domowe, Hospicjum Palium, Fundacja Mam Marzenie, Fundacja Redemptoris Missio, Stowarzyszenie Na Tak.
Juror wielu festiwali i konkursów orkiestr dętych. Wykładowca warsztatów dyrygenckich dla kapelmistrzów orkiestr dętych organizowanych przez Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz samorządowe ośrodki kultury.
Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Dyrygentury Orkiestr Dętych w Instytucie Dyrygentury w poznańskiej Akademii Muzycznej.

Najważniejsze koncerty i festiwale:
2002 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „TATOO” w Holandii w Bredzie,
2004 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Rosji w Sankt-Petersburgu,
2006 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Music Parade” w Niemczech,
2006 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych we Francji w Tarbes,
2010 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Szwecji w Karlskrona,
2011 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Chinach w Nanchang,
2012 – Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr „Roma Music Festival” we Włoszech w Rzymie,
2014 – Koncert podczas „Światowych Dni Muzyki ISCM 2014” pod patronatem honorowym Ambasady Republiki Argentyńskiej, Ambasady Japonii i Ambasady Republiki Słowenii w czasie którego miało miejsce polskie prawykonanie następujących utworów:
– „Rapsodia csepelska” na orkiestrę dętą – Kósa Gábor (Węgry)
– „Intrada na instrumenty dęte blaszane i perkusję” – Loize Lebič (Słowenia)
– „Admirał Krzysztof Kolumb” na orkiestrę dętą – Eva Irene Lopszyc (Argentyna)
– „Marzenia senne” marsz na orkiestrę dętą – Soo-Hyun Park (Japonia)
– „Fuse” na wojskową orkiestrę dętą – Rob Smith (USA)
2015 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Szwecji w Eksjö,
2016 – Europejskie Spotkania Orkiestr we Włoszech w Rosate,
2017 – Europejskie Spotkania Orkiestr w Niemczech w Rohrdorf,
2018 – Koncert w Kapitolu, siedzibie Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

2002-2007 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Krakowie,
2011-2012 – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Sił Powietrznych we Wrocławiu.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

1996- Laureat I miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Solistów Wojska Polskiego w
Świeradowie Zdroju,
2010 – Laureat „45. Konkursu Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska Polskiego” w Giżycku,
2013 – Laureat I nagrody Wielkopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych „O Złoty Róg”
w Pobiedziskach,
2014 – Laureat I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych „O Złote Koło”
w Kole,
2015 – Laureat „50. Jubileuszowego Konkursu Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska
Polskiego” w Świeradowie-Zdroju,
2016 – Laureat I nagrody oraz tytuł „Best of the best” podczas „Balkan Folk Fest”
w Bułgarii,
2018 – Laureat I nagrody „53. Niepodległościowego Konkursu Orkiestr Wojska Polskiego” w Świeradowie-Zdroju.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

2004 – „Brązowy Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2008 – Medal „Zasłużony dla Kościoła i Narodu” nadany przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa,
2009 – Srebrny Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowych” nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
2009 – Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” nadana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
2010 – Tytuł honorowy „Przyjaciela Hospicjum” przyznany przez WSWOP „Hospicjum Domowe”,
2010 – Dyplom uznania za „Zasługi w rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego” przyznany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Wielkopolski „Macierz” w Poznaniu,
2012 – Tytuł Honorowy „Żołnierz Roku Sił Powietrznych” przyznany przez Dowódcę Sił Powietrznych,
2012 – Tytuł Honorowy „Przodująca Instytucja Wojskowa” za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2011 roku przyznany przez Ministra Obrony Narodowej,
2013 – Tytuł „Najlepszy Kapelmistrz” podczas Wielkopolskiego Turnieju Orkiestr Dętych „O Złoty Róg”,
2014 – Nagroda „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznana przez Arcybiskupa Poznańskiego,
2015 – Medal „Za utrwalanie Pamięci Zbrodni Katyńskiej” nadany przez Stowarzyszenie Katyń w Poznaniu,
2018 – Wyróżnienie specjalne „Osobowość artystyczna 53. Niepodległościowego Konkursu Orkiestr Wojska Polskiego w Świeradowie-Zdroju.

  

Last name and first name
Joks Paweł

Academic title and degree, institution, graduation year
Doctor, Academy of Music in Poznań, 2019

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Conducting

Speciality
Conducting of brass bands

Employment at the Faculty
I

Courses taught
Conducting of brass orchestras
Brass band for conductors
Specialist literature
Apprenticeships

Contact
pjoks@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

A graduate of the Academy of Music named after I. J. Paderewski in Poznań in the trumpet class of prof. Roman Gryń in 2000 and the Academy of Music named after S. Moniuszko in Gdańsk in the conducting class of prof. Henryk Gostomski in 2001.
He has been professionally associated with wind orchestras since 1987, initially as a student of the Garrison Orchestra in Ostrów Wielkopolski (1987-1994), then a musician-soloist of the Military Orchestra in Wrocław (1994-1995) and a musician-concertmaster of the Air Force and Air Defense Representative Orchestra in Poznań.
In 2002 he became the bandmaster of the Representative Orchestra of the Air Force in Poznań, which he has been managing to date. Since 2008, he has been running the Youth Brass Band of the Tarnowo Podgórne Commune, and since 2011 he has been teaching the trumpet in the same town at the Self-governmental Music School of the 1st degree.
The Representative Orchestra of the Air Force under his command consistently raises its artistic level, enriches its repertoire and achieves success in Poland and abroad. The band has performed in almost all European countries, and has also performed in Russia, China and the USA.
Since 2005, he has combined artistic work with charity, giving concerts for institutions such as: Home Hospice, Palium Hospice, Mam Marzenie Foundation, Redemptoris Missio Foundation,
„Na Tak”Association.
Juror of many festivals and competitions of brass bands. Lecturer at conducting workshops for bandmasters of brass bands organized by the Ministry of Culture, the Ministry of National Defense and local government cultural centers.
Currently, he is the Head of the Conducting Department of Brass Orchestras at the Conducting Institute at the Academy of Music in Poznań.

The most important concerts and festivals:
2002 – International Festival of Brass Bands „TATOO” in the Netherlands in Breda,
2004 – The International Brass Band Festival in Russia in Saint-Petersburg,
2006 – International Festival of Brass Bands „Music Parade” in Germany,
2006 – International Festival of Brass Bands in France in Tarbes,
2010 – International Brass Band Festival in Sweden in Karlskrona,
2011 – China International Brass Band Festival in Nanchang,
2012 – International Festival of Choirs and Orchestras „Roma Music Festival” in Italy in Rome,
2014 – Concert during the „ISCM World Music Days 2014” under the honorary patronage Embassies of the Argentine Republic, the Embassy of Japan and the Embassy of the Republic Slovenia, during which the Polish premiere of the following took place tracks:
– „Csepel Rhapsody” for wind orchestra – Kósa Gábor (Hungary)
– „Intrada for brass instruments and percussion” – Loize Lebič (Slovenia)
– „Admiral Christopher Columbus” for brass orchestra – Eva Irene Lopszyc (Argentina)
– „Dreams”, a march for a brass band – Soo-Hyun Park (Japan)
– „Fuse” for military brass band – Rob Smith (USA)
2015 – International Brass Band Festival in Sweden in Eksjö,
2016 – European Meetings of Orchestras in Italy in Rosate,
2017 – European Meetings of Orchestras in Germany in Rohrdorf,
2018 – Concert at the Capitol, Seat of the United States Congress in Washington.

2002-2007 – International Festival of Brass Orchestras in Kraków, Poland
2011-2012 – International Festival of the Air Forces Orchestras in Wrocław, Poland

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

1996- First place laureate at the National Competition of Soloists of the Polish Army in Świeradów Zdrój,
2010 – Laureate of the „45. Competition of Representative Orchestras of the Polish Army „in Giżycko,
2013 – First Prize Winner of the Wielkopolska Brass Band Competition „For the Golden Horn” in Pobiedziska,
2014 – First Prize Winner of the National Brass Band Competition „For the Golden Circle” in Koło,
2015 – Laureate of „50. The Jubilee Competition of Representative Orchestras of the Polish Armed Forces” in Świeradów-Zdrój,
2016 – Winner of the 1st prize and the title of „Best of the best” during the „Balkan Folk Fest” in Bulgaria,
2018 – Winner of the 1st prize „53. Independence Competition of the Polish Army Orchestras ” in Świeradów-Zdrój.
2004 – „Bronze Cross of Merit” awarded by the President of Poland,
2008 – Medal for „Merit to the Church and the Nation” awarded by the Cardinal Primate of Poland Józef Glemp,
2009 – Silver Medal of the „Guardian of National Memorials” awarded by the Protection Council Memory of Struggle and Martyrdom,
2009 – Badge of Honor „For Merits to the World Association of Home Army Soldiers awarded by the World Association of Home Army Soldiers,
2010 – Honorary title of „Friend of Hospice” awarded by WSWOP „Home Hospice”,
2010 – Awarded diploma for „Merits in the development of the amateur music movement” by the Polish Association of Choirs and Orchestras – Wielkopolska Branch „Macierz” in Poznan,
2012 – Honorary Title „Air Force Soldier of the Year” awarded by the Commander of the Polish Air Force,
2012 – Honorary Title „Leading Military Institution” for obtaining the best results in official activities in 2011 awarded by the Minister of National Defense,
2013 – The title of „The Best Bandmaster” during the Wielkopolska Brass Band Tournament „Golden Horn”,
2014 – Award „For outstanding achievements in the field of Christian culture” awarded by the Archbishop of Poznań,
2015 – Medal „For preserving the memory of the Katyń Massacre” awarded by the Katyń Association in Poznań,
2018 – Special distinction „Artistic personality of the 53rd Independence Competition of the Polish Army Orchestras in Świeradów-Zdrój.

Skip to content