Statut Fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu, zwana w dalszej części statutu Fundacją – ustanowiona z woli Ob. Ob. Stanisława Kulczyńskiego, Włodzimierza Kaczochy i Jana Astriaba zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 1990 r. nr rep. A 64/90 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Środzie Wielkopolskiej – działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą fundacji jest Poznań.
2. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku „Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu”.

§ 5
Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

Rozdział II
Cele, środki, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 6
Celem Fundacji jest:
1. Udzielanie Akademii Muzycznej w Poznaniu pomocy materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej działalności, w szczególności poprzez:
– przyznawanie studentom i pracownikom Akademii Muzycznej stypendiów i nagród za najwybitniejsze osiągnięcia artystyczne oraz inne zasługi dla Uczelni,
– finansowanie przedsięwzięć artystycznych, podejmowanych przez Akademię Muzyczną w kraju i zagranicą,
– udzielanie pomocy materialnej wybitnie uzdolnionym studentom,
– udzielanie pomocy finansowej w realizacji wszelkich poczynań organizatorskich Uczelni,
– finansowanie wyjazdów zagranicznych studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni,
– finansowanie i organizowanie reklamy i wydawnictw Akademii Muzycznej,
– pomoc finansowa w zakupie instrumentów muzycznych oraz urządzeń do usprawnienia pracy Uczelni,
– pomoc w finansowaniu budowy nowych obiektów Akademii Muzycznej,
– materialne wspieranie działań zmierzających do sprowadzenia do kraju na zaproszenie Akademii Muzycznej pracowników nauki, studentów oraz artystów z dziedziny muzyki z zagranicy.
2. Promocja osiągnięć artystycznych Akademii Muzycznej.
3. Współpraca z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami zarówno w kraju jak i zagranicą w zakresie realizacji zadań statutowych.
4. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz fizycznych – zbieżnych z celami statutowymi fundacji.
5. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych dla finansowania celów statutowych.

§ 7
Fundacja realizuje cele określone w § 6 między innymi poprzez:
1. tworzenie odpowiednich funduszów,
2. przyznawanie stypendiów i nagród,
3. sprawowanie materialnego mecenatu nad budową nowego gmachu Akademii.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

Rozdział III
Organizacja, organy fundacji

§ 9
1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Programowa.
2. Zarząd Fundacji działa w oparciu o przepisy statutu i regulaminu Zarządu Fundacji. Regulamin Zarządu ustalają fundatorzy.

§ 10
1.Rada Programowa składa się z członków założycieli oraz kolejnych ustępujących Prezesów Zarządów za ich zgodą, a nadto z osób powołanych przez Radę Programową.
2. Członkostwo Rady jest dożywotnie.
3. Pracami Rady kieruje dyrektor, wybierany przez członków Rady spośród członków Rady.
4. Rada Programowa określa kierunki działania Fundacji, raz w roku przyjmuje sprawozdania finansowe i udziela Zarządowi absolutorium.
5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Zarząd składa się z Prezesa i 2 członków.
7. Pierwszym Prezesem Zarządu jest fundator Stanisław Kluczyński, a tryb powoływania następnych jest określony w regulaminie Zarządu.
8. Pierwszymi członkami Zarządu są fundatorzy Jan Astriab i Włodzimierz Kaczocha, a tryb powoływania następnych jest określony w regulaminie Zarządu.
9. Zarząd ma prawo powoływać dodatkowo nieograniczoną liczbę członków honorowych. Sposób ich powoływania określa regulamin Zarządu.

§ 11
1. W wypadku zwolnienia w trakcie kadencji miejsca w Zarządzie przez śmierć lub odwołanie, Zarząd uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
2. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

§ 12
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Pracą Fundacji kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje w miarę potrzeby posiedzenie Zarządu.
3. Prezes Zarządu, zwołuje posiedzenie Zarządu również na wniosek Rady Programowej.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie honorowi Zarządu – bez prawa głosowania.
5. Decyzje Zarządu Fundacji mają formę uchwał i zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi i majątkiem Fundacji wymagają podpisów Prezesa i jednego członka Zarządu.
6. W czasie między posiedzeniami Zarządu jego funkcje w sprawach zwykłego zarządu pełni Prezes.
7. Zatrudniania pracowników i udzielania zleceń dokonuje Prezes na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. uchwalanie programów działania i sposobów ich realizacji,
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji oraz jednostek,
3. przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,
4. przyjmowanie w formie uchwały rocznych bilansów Fundacji,
5. powoływanie – w miarę potrzeby – zespołów specjalistów, fachowców – np. z dziedziny finansowo – księgowej, artystycznej itp. – do pomocy w pracach Zarządu, o kompetencjach określonych przez Zarząd w regulaminie Zarządu,
6. powoływanie członków honorowych Zarządu,
7. uzupełnianie w trakcie kadencji składu Zarządu przez kooptację,
8. podejmowanie uchwał w sprawach funkcjonowania i działalności Fundacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi Fundacji,
9. uchwalenie podziału pracy między członkami Zarządu Fundacji,
10. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku pozostałego po jego likwidacji,
11. przedstawienie na żądanie Ministra Kultury i Sztuki sprawozdań z działalności Zarządu oraz programów działania,
12. prowadzenie działalności gospodarczej, realizowanej przez Fundację,
13. powoływanie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
realizowanej w formie wyodrębnionej – zakład,
14. kierowanie działalnością gospodarczą prowadzoną przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – zakład,
15. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej.

§ 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu i jeden członek Zarządu.
2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać – poza Prezesem Zarządu w sytuacji opisanej w § 12 ust. 5 – także inna jedna osoba na podstawie udzielonego jej w wyniku uchwały – pełnomocnictwa Zarządu.

§ 15
1. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
2. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
– złożenia rezygnacji,
– niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
– nienależytego wykonywania funkcji,
– istotnego naruszenia postanowień statutu.
3. Rada Programowa może odwołać członka Zarządu w sposób określony w regulaminie.

Rozdział IV
Majątek fundacji

§ 16
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady przekazane przez fundatorów w kwocie 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych przed denominacją).

§ 17
1. Dochodami Fundacji są:
1)  zysk z działalności gospodarczej,
2) świadczenie fundatorów,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) odsetki bankowe,
5) wszelkie opłaty,
5) inne wpływy.
2. Dochody powiększają majątek Fundacji.
3. Wszystkie dochody Fundacji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych, a w wypadku darowizn, spadków i zapisów oraz świadczeń fundatorów – o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział V
Działalność gospodarcza

§ 18
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i handlu.
2. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej Fundacji stanowią załącznik do statutu.

§ 19
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama jak i przez jednostki organizacyjne wyodrębnione (zakład) oraz udział w spółkach.
2. Działalnością gospodarczą kieruje Zarząd Fundacji.

§ 20
Na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wszystkie składniki majątkowe Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 21
1. Zmian statutu mogą dokonywać fundatorzy lub upoważnione przez nich osoby, w szczególności Zarząd Fundacji.
2. Decyzja w sprawie zmiany statutu musi zapaść jednomyślnie.

§ 22
Do zmiany statutu mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące zatwierdzenia statutu.

§ 23
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji – z uwzględnieniem przeznaczenia środków majątkowych pozostałych po likwidacji – podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji musi zapaść jednomyślnie.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki.


Dokument podpisali:
Prof. AM Janusz Stalmierski – prezes Fundacji
Prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński – członek Zarządu
Prof. AM dr hab. Marcin Sompoliński – członek Zarządu