Archiwum Obrad Senatu 2013

– Senat 18.12.2013

Porządek obrad:

porządek obrad 18.12.2013

Uchwały:

18.12.2013_uchwala_nr_1

18.12.2013_uchwala_nr_2

18.12.2013_uchwala_nr_3

18.12.2013_uchwala_nr_4

18.12.2013_uchwala_nr_5

18.12.2013_uchwala_nr_6

18.12.2013_uchwala_nr_7

18.12.2013_aneks_wzor_dyplomu

 

– Senat 06.11.2013

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Uchwała Senatu uprawniająca Rektora do korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni
w przypadku zmiany w trakcie roku akademickiego.
3. Informacje w sprawie ustalenia wartości ocen określonych w paragrafie 21 Regulaminu Studiów dla celów przeliczania  – referuje Prorektor prof. AM dr  hab. K. Przybyłowicz.
4. Plan składania wniosków do programów Ministra – referuje Rektor prof. AM dr Halina Lorkowska.
5. Podziękowanie profesorom odchodzącym na emeryturę.
6. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:
– sprawozdanie z narady w Radziejowicach
– informacje o KRASP i KRUA
– informacje o artystycznej działalności Uczelni
– sprawy bieżące Uczelni.
7. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

6.11.2013_opinia_PIA

6.11.2013_uchwala_nr_1

6.11.2013_uchwala_nr_2

6.11.2013_uchwala_nr_3

 

– Senat 18.09.2013

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Rektora za rok ak. 2012/2013 referuje Rektor prof. AM dr H. Lorkowska.
3. Końcowe sprawozdanie z Letniej Sesji Egzaminacyjnej, dodatkowej rekrutacji – referują Państwo Dziekani.
4. Przedstawienie stanu realizacji KRK na poszczególnych wydziałach – referują Państwo Dziekani.
5. Prezentacja nowej strony internetowej i loga Uczelni – referuje Kanclerz mgr M. Elbanowski, mgr Anna Czajkowska-Zimnicka.
6. Informacje Kolegium Rektorskiego:
a. Informacja o Poznańskiej Inauguracji Akademickiej
b. Inauguracja nowego roku akademickiego 2013/2014
c. Informacja o modernizacjach i remontach zrealizowanych w Uczelni – referuje Kanclerz mgr M. Elbanowski.
6. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

18.09.2013_aneks_do_uchwaly_nr_1_z_dnia_22.05.2013

18.09.2013_uchwala_nr_1

18.09.2013_uchwala_nr_2

18.09.2013_uchwala_nr_3

 

– Senat 03.07.2013

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Syntetyczne sprawozdania z Letniej Sesji Egzaminacyjnej na poszczególnych Wydziałach – referują Państwo Dziekani.
3. Syntetyczne sprawozdania z przeprowadzonej rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia oraz na studia  niestacjonarne I i II stopnia – referują Państwo Dziekani.
4. Omówienie spraw związanych z PIA 2013 – referuje Rektor prof. AM dr H. Lorkowska
5. Sprawy kadrowe:
– sprawa p. prof. W. Maciejowskiego – referuje Rektor prof. AM dr H. Lorkowska
– sprawa p. dr J. Grochowalskiej – referuje Rektor prof. AM dr H. Lorkowska i Dziekan prof.
P. Pałka
6. Zatwierdzenie pensum godzinowego na rok akademicki 2013/2014 – referuje Rektor prof. AM dr H. Lorkowska
7. Gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora sztuk muzycznych przez prof. Annę Jeremus-      Lewandowską.
8. Informacja ogólna o odpłatnościach – referuje Rektor prof. AM dr Halina Lorkowska
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku nr 3 Statutu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu dotyczących administracji Uczelni – referuje Kanclerz mgr M. Elbanowski
10. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:
– informacja o funkcjonowaniu Uczelni w okresie letnim – referuje Rektor prof. AM dr
H. Lorkowska
– Scena Letnia w Akademii Muzycznej – referuje Prorektor prof. AM Janusz Stalmierski
11. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

3.07.2013_opinia_senatu_w_sprawie_krk

3.07.2013_uchwala_nr_1

3.07.2013_uchwala_nr_2

3.07.2013_uchwala_nr_3

 

– Senat 22.05.2013

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad
2. Sprawozdanie Rektor prof. AM dr Haliny Lorkowskiej z:
– przebiegu wręczenia doktoratu honoris causa prof. A. Koszewskiemu
– przebiegu Konkursu-Koncertu roku (Warszawa, 10.05. br.)
– wizytacji w Sali Ziemi – Targi Poznańskie (Poznań, 16.05. br.)
– pobytu w Lusławicach, otwarcia Europejskiego Centrum K. Pendereckiego (Lusławice, 21.05. br.)
3. Podjęcie uchwały limitowej – referuje Prorektor dr hab. Krzysztof Przybyłowicz
4. Podjęcie uchwały rekrutacyjnej – referuje Prorektor dr hab. Krzysztof Przybyłowicz
5. Zatwierdzenie terminów obowiązujących w roku ak. 2013/14 – referuje Prorektor dr hab. Krzysztof Przybyłowicz.
6. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2013; podjęcie uchwały – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo.
6a. Informacja Kanclerza Marcina Elbanowskiego i Kwestor Uczelni Ewy Białynickiej-Birulo
o spotkaniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Wybory kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:
– informacja o regulaminie studiów doktoranckich – referuje Prorektor dr hab. Krzysztof Przybyłowicz.
– informacja o bieżącej działalności Uczelni – referuje Prorektor prof. AM Janusz Stalmierski
– informacja o poręczeniu projektu Fundacji przez Uczelnię – referuje Rektor prof. AM dr Halina Lorkowska
9. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

22.05.2013_uchwala_nr_1

22.05.2013_uchwala_nr_2

22.05.2013_uchwala_nr_3

22.05.2013_uchwala_nr_4

22.05.2013_uchwala_nr_5

22.05.2013_uchwala_nr_6

22.05.2013_uchwala_nr_7

 

– Senat 24.04.2013

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie regulaminu i procedury rekrutacyjnej studiów 3 stopnia na kierunku Instrumentalistyka.
3. Informacja o studiach podyplomowych.
4. Informacja o regulaminie przeprowadzania okresowej oceny pedagogów przez studentów.
5. Podjęcie uchwały o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Koszewskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kształtu nowego dyplomu Uczelni.
7. Komunikaty Kolegium Rektorskiego.
8. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

24.04.2013_uchwala_nr_1

24.04.2013_uchwala_nr_2

24.04.2013_uchwala_nr_3

24.04.2013_uchwala_nr_4

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_2_z_dnia_24.04.2013

zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_3_z_dnia_24.04.2013

 

– Senat 10.04.2013

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:
– wspólna inauguracja roku akademickiego 2013/2014
– budowa pomnika I. J. Paderewskiego
– sprawy konkursów
– budżet Uczelni na rok 2013
3. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia Kanclerza Uczelni.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2012 rok.
5. Informacja o bieżącej działalności artystyczno-naukowej Uczelni.
6. Informacja na temat ankietowania pedagogów przez studentów.
7. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

10.04.2013_uchwala_nr_1

10.04.2013_uchwala_nr_2

 

– Senat 13.02.2013

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Krótkie sprawozdanie z zimowej sesji egzaminacyjnej i przeprowadzonych na Wydziałach Okresowych Ocenach Nauczycieli Akademickich.
3. Sprawozdania Kolegium Rektorskiego:
–  m.in. z zebrań KRUA, Kolegium Rektorów Miasta Poznania i PKA
– informacje o konkursie na stanowisko Kanclerza Uczelni.
4. Zmiany w Regulaminie Studiów – podjęcie uchwały.
5. Zasady używania godła i sztandaru Uczelni – podjęcie uchwały.
6. Wręczenie nowych angaży profesorom tytularnym: Annie Kozub i Warcisławowi Kuncowi
7. Uchwała Senatu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
8. Zasady zakupu baz danych dla Biblioteki Głównej.
9. Przedstawienie rezultatów konkursu wniosków złożonych przez Uczelnię do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10. Roszczenie Pani Honoraty Cybuli wobec Uczelni.
11. Komunikaty Kolegium Rektorskiego.
12. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

13.02.2013_uchwala_nr_1

13.02.2013_uchwala_nr_2

13.02.2013_uchwala_nr_3

 

Skip to content