Katedra Edukacji Muzycznej

Katedra Edukacji Muzycznej
Kierownik – Prof. dr hab. Leon Zaborowski

Katedra Edukacji Muzycznej jest jednostką dydak­tyczną i naukowo-badawczą, funkcjonującą w ramach Instytutu Edukacji Artystycznej. Katedra Edukacji Muzycznej powstała w 1961 roku wówczas jako Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był doc. Edmund Maćkowiak, ówczesny rektor PWSM w Poznaniu. W 1971 roku, po śmierci prof. E. Maćkowiaka, kierownictwo Katedry przejął doc. Witold Rogal. W latach 1975 – 1983 Katedra pracowała pod kierunkiem doc. Haliny Sobierajskiej, a w latach 1983 -2012 prowadzona była przez prof. dr Antoniego Grochowalskiego. Od roku akademickiego 2012/2013 pra­cami Katedry kie­ruje prof. dr hab. Leon Zaborowski.

Działalność Katedry obejmuje następujące zakresy edukacji muzycznej:
– działania na rzecz unowocześniania procesu kształcenia studentów na Wydziale;
– prace związane z modernizacją edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym;
– opracowanie materiałów do przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia;
– naukową współpracę z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą;

Do głównych obsza­rów zain­te­re­so­wań Katedry należą:
– teoria i metodyka szkolnej edukacji muzycznej,
– popularyzacja systemów Emila Jaques-Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya, teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona oraz nowoczesnych metod edukacji muzycznej,
– popularyzacja sztuki muzycznej;
– prowadzenie badań z udziałem studentów (m.in. nad: sylwetką nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, rozwojem muzycznym dzieci, zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, skutecznością w zakresie stosowania metod edukacji muzycznej, wybranymi zagadnieniami historii, metod, programów, podręczników z dziedziny wychowania muzycznego),
– podnoszenie kompetencji pedagogicznych, artystycznych i medialnych nauczycieli.

Katedra Edukacji Muzycznej organizuje:
– konferencje naukowe, warsztaty, seminaria i sympozja (m.in. coroczną Międzynarodową Konferencję z cyklu NOWOCZESNE METODY EDUKACJI MUZYCZNEJ);
– studenckie konferencje naukowe;
– koncerty umuzykalniające dla dzieci;
– koncerty i konkursy chórów szkolnych;
– współpracę z innymi uczelniami w kraju i za granicą;
– opracowanie programów nauczania, skryptów, materiałów edukacyjnych

Katedra stale współpracuje z:
– Katedrą Dyrygentury Chóralnej
– Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
– z różnego typu szkołami w Poznaniu;
– Fundacją „ Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki”

Katedra Edukacji Muzycznej sprawuje opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym Edukacji Muzycznej.

Członkowie Katedry EM:

  1. prof. dr hab. Leon Zaborowski – kierownik
  2. prof. dr hab. Przemysław Pałka
  3. dr hab. Barbara Dmochowska, prof. AMP
  4. dr hab. Małgorzata Okupnik
  5. dr hab. Mariusz Baranowski
  6. dr Natalia Kłysz-Sokalska
  7. mgr Andrzej Bielerzewski
  8. mgr Agnieszka Chwastek
  9. mgr Damian Myśliński
  10. mgr Magdalena Andrys

 

Linki:

https://www.facebook.com/Katedra-Edukacji-Muzycznej-Akademii-Muzycznej-w-Poznaniu-2134623986853300/
https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Edukacji-Muzycznej-727466074287833/