Aktualności

II Forum Kameralne Muzyki Dawnej – Zaproszenie

FORUM KAMERALNE MUZYKI DAWNEJ
Dyrektor artystyczny: dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM
Poznań, kwiecień 2016

II_forum_plakatZakład Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza w kwietniu 2016 roku na drugą edycję Forum Kameralnego Muzyki Dawnej. Podobnie jak w zeszłym roku, Forum przyjmie postać konkursu studenckich zespołów kameralnych, instrumentalnych i wokalnych, specjalizujących się w „historycznie poinformowanym” wykonawstwie szeroko pojętej muzyki dawnej – od średniowiecza po wiek XIX. Niezmieniony zostaje także zasadniczy cel, jaki przyświeca nam w organizacji Forum: chcemy, aby w ramach krajowego akademickiego systemu edukacji artystycznej w zakresie muzyki dawnej istniało wydarzenie będące platformą spotkania, wymiany, dające możliwość przeglądu naszego środowiska i poszerzenia estradowych doświadczeń dla studentów i absolwentów akademii muzycznych. Obecność jurorów, wybitnych artystów i managerów, reprezentujących różne nurty profesjonalnego zaangażowania w wykonawstwo historyczne stworzy dla wykonawców dodatkowo szansę na konfrontację z wymaganiami i oczekiwaniami światowego rynku muzycznego.

Do zobaczenia w Poznaniu!


REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

1. Organizatorem Przesłuchań jest Zakład Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

2. W przesłuchaniach mogą wziąć udział zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno–instrumentalne:

 • zespoły instrumentalne: 2-8 muzyków wykonujących odrębne partie instrumentalne; muzycy realizujący partię basso continuo traktowani są jako jeden członek zespołu,
 • zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: do 8 śpiewaków wykonujących odrębne partie wokalne; grupa instrumentalna do 8 osób; muzycy realizujący partię basso continuo traktowani są jako jeden członek zespołu.

3. Wszystkie wyżej wymienione grupy będą klasyfikowane w konkursie w jednej kategorii.

4. Do przesłuchań dopuszczeni są uczestnicy i zespoły biorące udział w poprzedniej edycji konkursu.

5. Repertuar konkursowy musi obejmować muzykę kameralną (kompozycje oryginalne lub aranżacje z epoki) z okresu ok. 1600 – 1830. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy będą akceptować także utwory pochodzące z epoki renesansu i średniowiecza (dotyczy w szczególności zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych).

6. Członkowie zespołów muszą być studentami polskich lub zagranicznych uczelni muzycznych. Decyzją organizatorów do przesłuchań mogą zostać dopuszczone także zespoły, których członkowie są absolwentami akademii muzycznych (do dwóch lat po uzyskaniu dyplomów), albo studentami/absolwentami innych, pokrewnych kierunków studiów (np. muzykologii).

7. Uczestnicy muszą posługiwać się instrumentami historycznymi lub ich kopiami. W przypadku instrumentów smyczkowych wymaganiem minimalnym jest użycie strun jelitowych i smyczka (oryginału lub kopii) odpowiedniego do wykonywanego repertuaru. Jury rezerwuje sobie prawo do oceny poprawności użytego instrumentarium.

8. Zespoły przygotowują następujący repertuar:

 • I etap: dwie różne kompozycje lub ich fragmenty (np. wybrane części sonaty lub suity) o łącznym czasie trwania ok. 15 minut,
 • II etap: jedna lub dwie kompozycje (całość formy) o łącznym czasie trwania minimalnie 20, maksymalnie 30 minut.

9. Każdy członek zespołu zobowiązany jest do wykonania co najmniej 2/3 zaplanowanego programu.

10. Nagrodzone zespoły pod sankcją utraty wyróżnienia zobowiązane są wystąpić na koncercie laureatów.


ORGANIZACJA PRZESŁUCHAŃ

1. Organizator zapewnia klawesyn i pozytyw (415 Hz) na czas przesłuchań konkursowych.

2. Koszty przyjazdu i pobytu ponoszą członkowie zespołów lub ich uczelnie macierzyste. Organizator zaproponuje miejsca noclegowe na stronie: www.amuz.edu.pl

3. Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do 28 lutego 2015 r. drogą elektroniczną na adres: forumkameralnemuzykidawnej@amuz.edu.pl

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a. przesłanie na podany powyżej adres poczty elektronicznej do 28. lutego 2015 r. następujących informacji:

 • nazwa zespołu
 • uczelnia/e, ew. daty uzyskania dyplomów przez absolwentów
 • imiona i nazwiska wszystkich członków, instrument/głos
 • repertuar podzielony na etapy podany w kolejności wykonywania, ze składem instrumentalnym/wokalnym każdego z utworów, ich czasem trwania, dokładnymi tytułami kompozycji i ich części, numerami katalogowymi lub opusami oraz pełnymi nazwiskami kompozytorów wraz z datami życia
 • informacja czy jest potrzebny klawesyn/pozytyw
 • dane teleadresowe (numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej) członka zespołu reprezentującego zespół w kontaktach z organizatorami

b. nagrania pliku video (do 5 minut, bez montażu) z rejestracją wykonania dowolnego utworu przez zespół. Nagranie może zostać dokonane sprzętem amatorskim (np. za pomocą smartfonu). Plik musi zostać oznaczony w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację (np. nazwa zespołu lub nazwisko osoby zgłaszającej zespół)

c. dla zespołów zakwalifikowanych do przesłuchań: wpłata wpisowego w wysokości 100 zł na zespół na podane przez organizatorów konto we wskazanym terminie

5. Na podstawie nagrania i prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia organizatorzy wybiorą zespoły które zakwalifikują się do przesłuchań konkursowych. Informacja o zakwalifikowanych zespołach będzie umieszczona na stronie internetowej Forum oraz przekazana za pomocą poczty elektronicznej w okresie do tygodnia po upływie terminu zgłoszeń.


NAGRODY

1. Nagroda Rektor AM w Poznaniu, prof. Haliny Lorkowskiej.
Zaproszenie na koncert w Akademii Muzycznej w Poznaniu (honorarium dla zespołu 1500 zł.)

2. Nagroda Towarzystwa Muzycznego MEDIUS
Udział w warsztatach muzycznych Varmia Musica Academia (wcześniej Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim) w dniach 30 lipca – 7 sierpnia 2015. Nagroda obejmuje czesne oraz zakwaterowanie w jednym z internatów na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Szczegółowy program warsztatów: www.academia.varmiamusica.pl


JURY, OCENA PRZESŁUCHAŃ

1. Skład jury:

 • Christoph Huntgeburth
  flecista, profesor i dyrektor wykonawczy Instytutu Muzyki Dawnej Uniwersytetu Sztuki w Berlinie
 • Jarosław Thiel
  wiolonczelista, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyrektor artystyczny Wrocławskiej Orkiestry Barokowej
 • Magdalena Łoś-Komarnicka
  dziennikarz, redaktor Programu II Polskiego Radia
 • Cezary Zych
  menadżer, prezes fundacji „Canor”

2. Jury oceniać będzie:

 • wartość techniczną wykonania (jakość gry/śpiewu poszczególnych członków zespołu, intonacja, sprawność warsztatowa, etc.)
 • interpretację zgodną z wymaganiami stylistycznymi epoki
 • dobór właściwego instrumentarium
 • ogólny wizerunek i prezentację sceniczną zespołu

3. Jury po przesłuchaniach I etapu wskaże zespoły, które wystąpią w II etapie, a z pośród nich wybierze laureatów. Jury zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagród. Jurorzy nie będą oceniać zespołów, w których występują ich obecni lub byli uczniowie. Punktacja wykonań będzie jawna i podawana do publicznej wiadomości.


RAMOWY PROGRAM FORUM:

3.04.2015 Koncert Inauguracyjny
4.04.2015 Przesłuchania I etapu
5.04. 2015 Przesłuchania II etapu, ogłoszenie wyników, koncert laureatów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FORUM:

II_forum_plakat

Przesłuchania będą otwarte dla publiczności.