Wydarzenia

XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica”

XI Międzynarodowa Konferencja  z cyklu „Musica practica, musica theoretica”
Muzyka w perspektywie globalizacji
8-10 kwietnia 2014

Szanowni Państwo,

W imieniu władz rektorskich Uczelni oraz organizatora: Zakładu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu mamy zaszczyt i  przyjemność zaprosić Państwa do  udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu MUSICA PRACTICA, MUSICA THEORETICA, nt. Muzyka w perspektywie  globalizacji, która odbędzie się w siedzibie Akademii w dniach 8-10 kwietnia 2014 roku.

We współczesnym świecie liczne procesy, określane mianem globalizacji, przejawiają się znacząco w kulturze, w tym także w muzyce. Zjawisko nazwane  wieloznacznie globalizmem, ulegające nieustannym transformacjom, naznaczone kontekstami i różnorodnością, budzi spory oraz dyskusje, jest więc intrygujące poznawczo. Niezaprzeczalne wydaje się twierdzenie, że globalizacja prowadzi do ujednolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości wzajemnie powiązanych elementów, nie tylko gospodarczych czy politycznych, lecz także kulturowych
i społecznych.
Globalizacja kultury postrzegana i oceniana jest przez wielu twórców i autorów negatywnie, jako proces zagrażający rozwojowi kultur lokalnych, prowadzący do uniformizacji, amalgamacji czy deformacji. Z drugiej strony podkreśla się m.in. walory otwartości na świat, rozszerzenie różnorodności kulturowej i funkcję pragmatycznej komunikacji międzyludzkiej w cyfrowej rzeczywistości. Uwagę zwracają procesy homogenizacji oraz dyferencjacji we współczesnej sztuce muzycznej.

Uczestnikom konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:
– Pojęcie globalizacji w kulturze muzycznej, problematyka adekwatności dotychczasowej terminologii  wobec zmieniającej się kulturowej rzeczywistości (np. superkultura czy interkultura muzyczna, kultura między- i ponadnarodowa).
– Konteksty ekonomiczne, społeczne, polityczne, ideologiczne i geograficzne procesu globalizacji we współczesnej kulturze muzycznej.
– Globalizacja w perspektywie historii muzyki  (aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczne
i religijne podróży oraz emigracji kompozytorów i artystów muzyków; wpływy innych kultur na twórczość muzyczną).
– Twórczość kompozytorska wobec muzycznej wielokulturowości. Analiza i interpretacja dzieła muzycznego w kontekście hybrydowości kultury.
– Problematyka narodowości, swojskości i regionalności wobec globalności w muzyce wysokiej; niwelowanie geograficznych i politycznych granic na rzecz kultury totalnej; obecne znaczenie kategorii narodowej w muzyce wobec identyfikacji ze społeczeństwem „globalnej wioski”; powroty do korzeni kultur lokalnych, obrona wartości indywidualnych.
– Problematyka recepcji dzieła muzycznego w świetlne nowoczesnych technik komunikacji cywilizacji medialnej.

Z wyrazami szacunku i poważania,
Prof. Janusz Stalmierski
Prorektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Prof. AM dr Janina Tatarska
Kierownik Zakładu Teorii Muzyki

Do pobrania:

Program

Program