Wydarzenia

plakat-wschod-zachod

Tematyka tegorocznego Forum – Przekraczając granice. Między muzycznym Wschodem
a Zachodem 
– nawiązuje do przekraczania granic, z jednej strony estetycznych, związanych
z nieustannie powracającymi pytaniami o granice sztuki, z drugiej natomiast – prawdziwych, realnych granic, które oddzielają Państwa i Kultury. Stąd wynika szeroki zakres problematyki, która koncentrować się będzie na:

–        zagadnieniach artystycznych twórców związanych z państwami byłego bloku wschodniego, a więc sytuacji Europy przed poszerzeniem granic Unii Europejskiej,

–        kwestii emigracji oraz

–        relacji, w której to środowisko, otoczenie twórcy ulega zmianom, wyznaczającym nowe granice,

–        przemianach kulturowych burzących granice polityczne, historyczne, artystyczne.

Jednym z założeń konferencji jest próba zwrócenia uwagi – szczególnie młodych twórców kultury i sztuki oraz twórców muzyki – na konieczność / potrzebę przekraczania, ale z drugiej strony – również wytyczania granic wypowiedzi / wolności artystycznej.

Opieka merytoryczna:
Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Program:

WTOREK, 26 LISTOPADA 2013 / TUESDAY, 26TH NOVEMBER 2013

g. 10.00 /10.00 a.m.

Uroczyste otwarcie konferencji/Conference opening ceremony

Jej Magnificencja Rektor prof. AM dr Halina Lorkowska

Kierownik Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki prof. AM Zbigniew Kozub

g. 10.15 – 12.00 / 10.15 a.m. – 12.00 noon

prowadzenie / chairperson / moderator

Monika Kędziora

Monika Kędziora (Poznań)

O potrzebie wyznaczania granic i nieuchronności ich przekraczania.

On the need of setting limits and the inevitability of crossing them.

Włodzimierz Kaczocha (Poznań)

Idee otwartości Europy.

Ideas of Europe’s Openness.

Jan Galant (Poznań)

Stać na granicy. O dwu odmianach granic.

To stay on the border. About two types of border.

Ewa Rzanna-Szczepaniak (Poznań)

Słowo o Kisielu.

g. 12.00 – 12.30 / 12.00 noon – 12.30 p.m.

przerwa / coffee break

g. 12.30 – 14.30 / 12.30 p.m. – 2 p.m.

prowadzenie / chairperson / moderator

Zbigniew Kozub

Jerzy Kornowicz (Warszawa)

Alina Kubik (Poznań)

Inspiracja, idea, dźwięk. Aspekty twórczości prof. Lidii Zielińskiej
Inspiration, idea, sound. 
The aspects of Professor Lidia Zielińska’s creativity

Bogumiła Szeligowska-Wojtecka (Poznań)

Granice w życiu i twórczości Tadeusza Szeligowskiego.

Limits  in the life and work of  Tadeusz Szeligowski

g. 14.30 – 16.00 / 2.30 – 4 p.m.

przerwa / lunch break

g. 17.00 / 5 p.m. Aula Nova AM

Koncert z cyklu Kompozytorzy poznańscy i ich Goście

Concert from the series Composers of Poznań and their Guests

W programie utwory / pieces: Berezana, Dinescu, Tarnopolsky`ego, Zagaykevych, Zapfa, Zielińskiej

Wykonawcy / performers: Rafał Rachwał, Piotr Sołkowicz, Anna Zielińska, Lidia Zielińska, Sepia Ensemble

 

Środa 27 listopada 2013 / Wednesday 27th November 2013

g. 10.00 – 12.00 / 10.00 a.m. – 12.00 noon

prowadzenie / chairperson / moderator

Lidia Zielińska

Helmut Zapf (Berlin)

The boundary as outer and inner edge, a strong filter and absorbent element.

Alla Zagaykevych (Kiev)

The development of electroacoustic composition in Ukraine (aspect of the formation of “national school”).

Maria Majewska (Poznań)

Przekraczanie granic w operze Aleksandra Nowaka „Sudden Rain”.

Violeta Dinescu

TABU
my new music for the silent film TABU from Friedrich Wilhelm Murnau (1929-1931).The dramaturgy of the silent film between rules and necessity of expression.

g. 12.00 – 12.30 / 12.00 noon – 12.30 p.m.

przerwa / coffee break

g. 12.30 – 13.30 / 12.30 p.m. – 1.30 p.m.

prowadzenie / chairperson / moderator

Zbigniew Kozub

Rafał Zapała (Poznań)

Kompozytor poza swoją definicją.

Composer outside of his definition.

David Berezan

Navigating sounds and spaces in my electroacoustic music

13.30 – 14.30 /1.30 p.m. – 2.30 p.m.

podsumowanie / summary

g. 14.30 – 16.00 /2.30 p.m. – 4. p.m.

przerwa / lunch break

g. 16.00 – 18.00 / 4 p.m. – 6 p.m

Dyskusja panelowa / Panel Discussion

prowadzenie / chairperson / moderator

Zbigniew Kozub

Organizatorzy:

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Poznaniu

Koordynacja i realizacja projektu:

Monika Kędziora

Ewa Rzanna-Szczepaniak

Lidia Zielińska

Konferencję dofinansowano ze środków: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego