Wydarzenia

Publikacje
03 - 04.12.2020 - Aula Nova

VII Akademicki Konkurs Organowy „Romuald Sroczyński in memoriam”

Konkurs Aula Nova

Czwartek – Piątek, 3-4.12.2020 r, Aula Nova

VII Akademicki Konkurs Organowy
Romuald Sroczyński in memoriam

 

AKADEMIA MUZYCZNA
im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO w POZNANIU
Katedra Organów

 

 

Do pobrania 
Karta zgłoszenia

 


Regulamin

1. Konkurs odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2020 roku.
2. W konkursie mogą wziąć udział studenci polskich akademii muzycznych[1] w klasach organów wydziałów instrumentalnych oraz jednostek zajmujących się kształceniem organistów kościelnych oraz ich absolwenci, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2019/2020 (licencjat lub studia magisterskie). Maksymalna ilość uczestników nie powinna przekroczyć 25 osób (w przypadku większej liczby kandydatów pierwszeństwo mają laureaci konkursów i studenci wyższych lat studiów). Z możliwości udziału w konkursie wyłączeni są laureaci I nagrody z poprzednich edycji.
3. Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (do pobrania on-line) należy przesłać na adres AM w Poznaniu z dopiskiem „Konkurs Organowy” do dnia 30 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do karty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 100,- PLN na konto: Santander Bank Polska, pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu 66109013620000000036017907
4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie do dnia 15 lipca 2020 r.
5. Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają sami.
6. Konkurs składa się z dwóch etapów; do drugiego etapu jury zakwalifikuje maksymalnie 6 osób.
7. Uczestnicy konkursu występują w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanego wcześniej pierwszego uczestnika. Kolejność zostaje zachowana w II etapie.
8. Przed rozpoczęciem przesłuchań I i II etapu każdy uczestnik ma prawo do próby na instrumencie (I etap – 1 godz, II etap -1 godz. 30 min.), według harmonogramu ustalonego przez organizatorów. Informacja o terminie prób zostanie podana do wiadomości uczestników do dnia 1 listopada 2020.
9. Jury składa się z pedagogów 8 uczelni muzycznych. Z każdej uczelni zaproszony zostanie jeden pedagog, z AM w Poznaniu dwóch.
10. Pracę jury od strony organizacyjnej koordynuje sekretarz, który nie ocenia grających (nie ma funkcji przewodniczącego).
11. Jurorzy nie oceniają swoich studentów.
12. Punktacja jurorów po I etapie jest niejawna[2], natomiast punktacja po II etapie jest jawna i zostanie podana do wiadomości uczestników wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania oraz transmitowania przesłuchań i koncertu laureatów za pośrednictwem dowolnego medium, za co nie przysługuje uczestnikom żadna forma wynagrodzenia.
14. Decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne

[1] nie dotyczy studentów, którzy rozpoczną studia w roku ak. 2020/2021
[2] do wglądu na życzenie  zainteresowanego uczestnika i pedagoga

 


Program konkursu

I Etap

1) Jeden z podanych utworów do wyboru:
J.S.Bach – Preludium i Fuga D- dur, BWV 532
Toccata i Fuga d-moll “dorycka”, BWV 538
Toccata i Fuga F-dur, BWV 540
Fantazja i Fuga g-moll, BWV 542
Preludium i Fuga a-moll, BWV 543
Preludium i Fuga h-moll, BWV 544
Preludium i Fuga c-moll, BWV 546
Preludium i Fuga e-moll, BWV548
Preludium i Fuga Es – dur, BWV 552
Toccata, Adagio i Fuga C-dur, BWV 564
Passacaglia c-moll, BWV 582

2) Jeden z podanych chorałów do wyboru:

J.S.Bach – Wo soll ich fliehen hin BWV 646
– Ach bleib‘ bei uns Herr Jesu Christ BWV 649
– Kommst du nun, Jesu, vom Himmel BWV 650

II Etap
L.Vierne – Trzy dowolne części jednej z 6 symfonii organowych, w tym część finałowa.

 


Jury

dr hab.Daniel Prajzner –  AM w Krakowie
dr hab. prof. AM Krzysztof Urbaniak  – AM w Łodzi
prof. dr hab. Sławomir Kamiński  – AM w Poznaniu
dr hab.prof. AM  Hanna Dys –   AM w Gdańsku
dr Jarosław Tarnawski  – AM w Poznaniu
dr Marek Fronc –  AM we Wrocławiu
dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC –  UMFC w Warszawie
prof. dr hab. Julian Gembalski  –  AM w Katowicach
mgr Kamil Lis  – sekretarz jury

 


Nagrody

Nagrodami w konkursie są zaproszenia do udziału w festiwalach i cyklach koncertowych.
Nagrody otrzymują organiści, którzy według punktacji zajęli I, II i III miejsce.
Dokładna lista nagród zostania podana do wiadomości w terminie późniejszym.


Adresy i kontakty

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego
ul. Św. Marcin 87
61-808 Poznań

Nr konta:
Santander Bank Polska
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

Kontakt:
email: konkurs.organowy@amuz.edu.pl
dr Jarosław Tarnawski – tel. kom.: 501 34 23 42
as. Jakub Pankowiak – tel.kom.:502 22 99 30

Nadchodzące wydarzenia

Zapowiedź koncert Apeiron Trio przedstawia zdjęcie zespołu, datę koncertu i nazwiska kompozytorów

Koncert

24.08.2022

Apeiron Trio w PTPN/24.08.2022

Koncert

26.08.2022

Koncert finałowy uczestników kursu wokalnego prof. Joanny Kozłowskiej

Koncert dyplomowy

10.09.2022

Koncert dyplomowy/10.09.2022

Koncert Konkurs

18.09.2022

V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny H. Czerny-Stefańska in memoriam/18-25.09.2022 – INAUGURACJA