Wydarzenia

Publikacje
14.07 - 29.08.2021

Letnie Kursy Mistrzowskie

Kurs mistrzowski

prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski

fortepian

prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska

śpiew solowy

 


prof. AMP dr hab. Joanna Marcinkowska

fortepian


prof. AMP dr hab. Jakub Haufa

skrzypce, studia


 

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni muzycznych.

Każdemu z uczestników ośmiodniowego kursu gwarantujemy cztery 45-minutowe lekcje indywidualne z wybranym pedagogiem oraz możliwość ćwiczenia przez co najmniej pięć godzin dziennie na terenie Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Każdy Kurs zakończy koncert uczestników, który odbędzie się w Auli Nova – sali koncertowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 lipca 2021 r. Informacja o przyjęciu na Kurs zostanie przekazana Uczestnikowi drogą elektroniczną do dnia 21 lipca 2021 r. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie do dnia 27 lipca 2021 roku na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: Santander Bank Polska SA 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Letni Kurs Mistrzowski 2021”.

Zakwaterowanie we własnym zakresie.

opłaty:

1700 zł opłata obejmuje 8-dniowy kurs oraz wyżywienie w stołówce akademickiej (3 posiłki dziennie)

1200 zł cena bez posiłków

Zgłoszenia na kurs prosimy przesłać wyłącznie drogą e-mailową na adres masterclass@amuz.edu.pl do dnia 16 lipca 2021 roku. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko kandydata
 • Nazwisko pedagoga prowadzącego Kurs
 • Adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika
 • Informację o dotychczasowej edukacji muzycznej
 • Repertuar przygotowany na Kurs
 • Deklarację dotyczącą korzystania z wyżywienia

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego; ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76 adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w kursie mistrzowskim. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane uczestników będą przetwarzane w celu udziału w kursie i przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia.
 7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w kursie. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionej wyżej podstawy prawnej. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w kursie.
 9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

 


Invited to participate are students, undergraduates, and graduates of music schools and colleges

Each participant of the eight-day course is guaranteed four 45-minute individual lessons with a teacher of their choice and the opportunity to practice for at least five hours a day at the premises of the Academy of Music in Poznań.

Each Course will end with a concert of the participants, which will take place in Aula Nova – the concert hall of I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań.

Applications will be accepted until July 16, 2021. Information about admission to the Course shall be given to the Participant by e-mail by 23 July 2021. The condition for participation is to make a payment by 27 July 2021 to the bank account of the I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań: Santander Bank Polska SA 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 with the name and surname and the note „Summer Master Class 2021”.

Accommodation costs shall be borne by participants.

fees:

PLN 1700  the fee covers the 8-day course and meals in the university canteen (3 meals a day)

PLN 1200 price without meals

Please submit course applications by email only to masterclass@amuz.edu.pl by July 16, 2021. The application should include:

 • Candidate’s name and surname
 • Name of the educator conducting the Course
 • Participant’s email address and contact phone number
 • Information about previous musical education
 • Repertoire prepared for the Course
 • Selected meal option

 

Nadchodzące wydarzenia

Afisz - klawesyn na czarnym tle - zawiera informacje na temat koncertu w dniu 9 grudnia 2022

Koncert

09.12.2022

KONCERT: Bach – Obbligato!/9.12.2022

NA kolorowym zdjęciu widać skrzypaczkę, która z uśmieechem stroi skrzypce

Koncert

09.12.2022

Koncert Szkoły Doktorskiej/9.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

13.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/13.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

14.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/14.12.2022