Monitorowanie losów absolwentów

Monitorowanie ścieżki zawodowej odbywało się do tej pory wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w ankiecie wysyłanej do Państwa bezpośrednio przez Biuro Karier. W roku akademickim 2015/2016 zostało przeprowadzone pilotażowe badanie losów absolwentów, które przeprowadziliśmy we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a które swoim zasięgiem objęło uczelnie artystyczne w Polsce (warto podkreślić, że jako uczelnia muzyczna byliśmy jedyną w gronie uczelni artystycznych!).
W pierwszym semestrze nadchodzącego roku akademickiego została do Państwa wysłana ankieta z prośbą o wypełnienie on-line; w tym celu kontaktowaliśmy się z Państwem również telefonicznie. Informacje zawarte w ankiecie pozwoliły na zaktualizowanie wszystkich do tej pory otrzymanych, uzupełnienie o nowe, a przede wszystkim na wyciągnięcie wniosków w postaci raportu zbiorczego dotyczącego zarówno szkolnictwa artystycznego, jak i poszczególnych uczelni w raporcie indywidualnym.

Bardzo serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w badaniu!

Wszystkich Państwa z kolei zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych edycjach monitorowania losów absolwentów. Informacje otrzymywane od Państwa pozwalają nam na rzetelne podsumowania naszych działań!

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 19 z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej:

Załącznik do Zarządzenia nr 19 Zarządzenie Rektora nr 19

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych:
http://absolwenci.nauka.gov.pl/

I Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych:
do wglądu w Biurze Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.