Aktualności

Nabór partnerów do realizacji projektu pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146 z późn. zm.), Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” planowanego do realizacji w ramach działania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadaniem partnerstwa będzie wspólne osiągnięcie głównego celu projektu, którym jest:

Promowanie włączenia społecznego na obszarze rewitalizowanym, poprzez utworzenie dostępnego centrum lokalnej aktywności kulturalnej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę segmentu budynku i utworzenie w nim nowej funkcji: centrum lokalnej aktywności kulturalnej oferującej program działań skierowanych m.in. do grup narażonych na społeczne wykluczenia.

Termin zgłaszania kandydatury dla instytucji ubiegających się o Partnerstwo w projekcie upływa w dniu 2 marca 2018 r. o godzine 14.00.

 

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Wzór umowy partnerstwa
  3. Wzór oświadczeń Partnera