Zarządzenia Rektor dr hab. Haliny Lorkowskiej, prof. AM

Zarządzenia Rektor dr hab. Haliny Lorkowskiej, prof. AM:

Rok Akademicki 2017/2018

1/2017 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej

Rok Akademicki 2016/2017

1/2016 w sprawie: podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów

2/2016 w sprawie: podziału dotacji na pomoc materialną dla doktorantów

3/2016 w sprawie: stawki za realizację praktyk pedagogicznych

3a/2016 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej doktorantów

3b/2016 w sprawie: powołania komisji doktoranckiej do spraw stypendiów

3c/2016 w sprawie: powołania komisji opiniującej stypendia doktoranckie, zwanej doktorancką komisją stypendialną

4/2016 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w roku akademickim 2016/2017

4a/2016 w sprawie: ustanowienia Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

5/2016 w sprawie: realizacji zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2016/2017

5a/2016 w sprawie: zawieszenia zastosowania Procedury Antyplagiatowej

5b/2016 w sprawie: utworzenia studiów doktoranckich

7/2017 w sprawie: podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w okresie 1.02.2017-30.06.2017

9/2017 w sprawie: kalkulacji kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora w roku 2017

10/2017 w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w Akademii Muzycznej w Poznaniu w roku 2017/2018

11/2017 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok 2017/2018

12/2017 w sprawie: wzorów dyplomów doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki

13/2017 w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

14/2017 w sprawie: ustanowienia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

15/2017 w sprawie: określenia stawek za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018

16/2017 w sprawie: wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Akademii Muzycznej w Poznaniu w roku 2017/2018

17/2017 w sprawie: rekrutacji na studia dla cudzoziemców 2017/2018

18/2017 w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń w semestrze zimowym 2017/2018

19/2017 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendia socjalne

20/2017 w sprawie: stawek opłat za wydanie legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów itd. w roku 2017/2018

21/2017 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w 2017 roku

 

 

Rok Akademicki 2015/2016