Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

PRZEWÓD DOKTORSKI

Leszek Górka

Bartosz Pernal